I vedtakene ber kommunestyrene rådmannen starte arbeidet med å kartlegge, harmonisere og tilrettelegge for administrative fellesløsninger og samlokalisering.

Nordre Follo kommune

Målet er å sikre et godt, likeverdig og variert tilbud til innbyggerne og være en viktig premissleverandør for en levedyktig samfunnsutvikling. Den nye kommunen vil ha totalt 57 000 innbyggere og folketallet kan stige til nærmere 80 000 i 2040. Ski skal være kommunesenteret og politisk og administrativ ledelse skal lokaliseres her. Kolbotn og Ski blir utviklet som tvillingbyer og skal til sammen gir en god helhet for innbyggerne. Begge steder skal ha kommunale servicetorg.

Se avtalen mellom Oppegård og Ski.

Kommunestyret behandlet saken 17. oktober 2016. Se sakspapirer og vedtak.

Videre prosess

Stortinget avgjorde den nye kommunestrukturen våren 2017. Etter Stortingets vedtak ble det opprettet en fellesnemnd som består av fem politikere fra hver kommune. Nemnda skal forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere den nye kommunen med virkning fra 1. januar 2020. Fordi fellesnemnda ikke kunne starte opp før Stortinget hadde fattet sitt vedtak, ble det etablert en foreløpig fellesnemnd fra 1. januar 2017. Den skulle sikre politisk koordinering i kommunene frem til våren 2017.

Forberedelsene startet høsten 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonen har gått sammen om en seminarrekke som startet i månedsskiftet oktober/november. Her deltar ansatte, tillitsvalgte og hovedvernombud i de to kommunene. I midten av november ble det arrangert allmøter, der politisk og administrativ ledelse informerte om prosessen og forventningene. Videre pågår det møter mellom politisk og administrativt nivå i begge kommunene for å få en god prosess i endringsarbeidet.

Fylkesmannens forslag til ny kommunestruktur

Onsdag 28. september 2016 la Fylkesmannen fram sitt forslag til endringer i kommunestrukturen for Oslo og Akershus. Bakgrunnen for forslaget var behovet for en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og føringene Stortinget ga i forbindelse med kommunereformen. Fylkesmannen anbefaler at Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Follo-delen av Enebakk dannet en ny storkommune med nesten 100 000 innbyggere. Fylkesmannen sendte anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stortinget fattet endelige vedtak i juni 2017.

Storinget vedtok at Oppegård og Ski danner en ny kommune sammen. Se Prop 96 S (2016-2017)