Avlastning er et tidsavgrenset tilbud for personer, som har krevende omsorgsoppgaver i hjemmet. Brukere som til vanlig mottar hjelp hjemme, kan få et tidsbegrenset opphold i institusjon (avlastningsopphold), slik at de som har den daglige omsorgen får avlastning.

Hvem kan få tjenesten

Avlastning/avlastningsopphold ytes etter Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 3, § 3-2.  All hjelp tildeles etter en streng, individuell vurdering og behovet vurderes fortløpende. Utgangspunktet er at:

 • Brukeren må være bosatt i Oppegård kommune
 • Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet

Vi vurderer disse forholdene

 • Hvor mange timer per måned søkeren utfører omsorgsarbeid
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • Arbeidsbelastningen over tid; om det skjer i perioder eller, hele tiden
 • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • Om det er snakk om omsorg for mer enn en person

Innhold i tjenesten

Tjenesten gis som individuell pleie og omsorg i institusjon. Oppholdets form og lengde vurderes ut fra omsorgspersonens behov for avlastning.

Koster det noe?

Avlastningsopphold er gratis.

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, til de tider som er satt opp og med det innhold som er beskrevet
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi overholder vår taushetsplikt

Hva forventer vi av deg?

 • Du samtykker til søknad om avlastningsopphold og motsetter deg ikke å være på institusjon for en periode
 • Du samtykker til å reise hjem til avtalt dato

Lover og retningslinjer

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hvordan søker du?

 • Søknad, som brukeren har samtykket i, skjer skriftlig til Bestillerkontoret: Søknadsskjema 
 • Innen to uker sendes bekreftelse på at søknad er mottatt
 • Hvis du får innvilget avlastningsopphold, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om tidspunkt og innhold i oppholdet
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Har du spørsmål?

Hvis du eller din representant opplever at forventingene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev/ e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Bestillerkontoret, tlf. 66 81 90 90
Postadresse: Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak