Kemneren gir også informasjon og veiledning til nyetablerte virksomheter. Hver høst arrangerer vi et dagskurs for de som arbeider med lønn.

Bokettersyn

Kemneren i Follo kontrollerer at regionens ca. 3 900 arbeidsgivere gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. Kemnerkontoret kontrollerer også at regnskapsloven og opplysningsplikten i ligningsloven overholdes. Arbeidsgiverkontrollen er hjemlet i lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13.

Arbeidsgivers plikter ved bokettersyn

Arbeidsgiveren, eller den som har ansvaret for regnskapsføringen, plikter å være til stede under et bokettersyn. De regnskapene og dokumentene som regnskapskontrolløren mener har betydning for kontrollen, skal legges frem. Arbeidsgiver skal gi de opplysningene som regnskapskontrolløren ber om, og som er nødvendige for kontrollen. Dette framgår av forskrift av 21. desember 2007 nr 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven § 5-13-2. Det framgår også av forskrift av 2. desember 1997 nr. 1385 om beregning og oppgjør mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden § 6.

Aktuell informasjon

Folketrygdloven 
Regnskapsloven
Skattebetalingsloven
Skatteetaten