Frister for terminoppgaver

Arbeidsgiver sender inn terminoppgave (annenhver måned) innen den 15. i forfallsmåneden, det vil si 15. januar, 15. mars og så videre. Beløpet forfaller til betaling den 15. i forfallsmåneden. Innen 20. januar i året etter inntektsåret sender arbeidsgiver innberetning av lønns- og trekkoppgaver. Oppgaven viser hva arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av, og hva som er trukket i forskuddstrekk. Trekket skal skje i henhold til de ansattes skattekort.

Betaling skjer til skatteoppkrevers (kemner/kommunekasserers) bankkonto. Du kan også bruke elektronisk betaling med bruk av KID-nummer. KID-nummer og og kontonummer får du fra Altinn når terminoppgaven er registrert. Du kan også få KID-nummer hos kemneren eller Skatteetaten.

Frister for skatt og arbeidsgiveravgift

Skatt og arbeidsgiveravgift betales etterskuddsvis seks ganger per år med forfall 15. januar, 15. mars og så videre. Hvis du ikke betaler innen fristen, påløper forsinkelsesrenter fra forfall og til du betaler. For skattetrekk ligger rentesatsen tre prosentsatser over gjeldende sats. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil kemneren sette i verk tvangsinnfordring. Da påløper kostnader i henhold til rettsgebyrloven.

Lover og retningslinjer

  • Arbeidsgiveravgift: folketrygdloven § 23-2 og § 24-4, skattebetalingsloven kapittel 9 og 10 og Skattedirektoratets årlige melding om arbeidsgiveravgift
  • Skattetrekk: skattebetalingsloven kap. 5, 9 og 10

Levere lønns- og trekkoppgaver

Kjøres lønn på et lønnsprogram, kan de fleste levere terminoppgaver og lønns- og trekkoppgaver (LTO) via Altinn direkte fra lønnsprogrammet. Alternativet til papiroppgaver er å levere oppgavene via Altinn manuelt, dvs. at terminoppgavene og lønns- og trekkoppgavene registreres manuelt i Altinn. En fordel ved å levere LTO via Altinn, er at du får årsoppgave/følgeskriv produsert av Altinn og levert tilbake til portalen. Du får også kemnerkontorets kontonummer og KID-nummer på kvitteringen fra Altinn når du leverer terminoppgaven.

Leverer du LTO via CD-rom, må årsoppgaven/følgeskrivet sendes kemnerkontoret senest 31. januar.

Endringer i terminoppgaver

Endringer av terminoppgaver kan nå gjøres via Altinn eller på papir til Kemnerkontoret. Endringer må gjøres på papir ved reduksjon av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Du kan også ta kontakt med Kemnerkontoret (to dager etter innsendelse) og be kemneren om å slette den innsendte oppgaven. Du kan så sende inn en ny oppgave via Altinn.

Papiroppgaver

Papiroppgaver sendes til Kemneren i Follo, postboks 510, 1411 Kolbotn.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt på telefon 66 81 90 06 hvis du har spørsmål om regelverket for beregning, oppgjør og innberetning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift, satser og koder, bokettersyn og lignende. Be om å få snakke med en saksbehandler hos kemneren.

Aktuell informasjon

Altinn
Arbeidsgiveravgift  
Folketrygdloven
KID-nummer
Rettsgebyrloven
Skattebetalingsloven
Skatteetaten