Har du spørsmål, kontakt UTE på telefon: 66 81 90 90.

Resultater av vannprøver

Hver sommer tar vi vannprøver i Kolbotnvannet for kjemiske og biologiske analyser. Internasjonale grenseverdier for algetoksinet microcystin i drikkevann er 1 µg/l. For badevann er grensen 10 µg/l.

6. august

Det ble tatt prøve av overflatevann i Kolbotnvannet. Konsentrasjonen av algegiften microcystin var da 2,6 µg/l. Grensen for badevann er 10 µg/l, og grensen for drikkevann er 1 µg/l.
Man bør derfor være forsiktig med å la dyr bade i vannet.

25. juni

Det er tatt prøver av cyanobakterier og algegift i Kolbotnvannet på to dyp: En blandprøve 0-4 meter og en fra 6 meters dyp.

  • 0-4 m: 2,9 µg/l microcystin
  • 6 m: 11,6 µg/l microcystin

Internasjonale grenseverdier for badevann er 10 µg/l microcystin og for drikkevann 1 µg/l microcystin. Vi anbefaler at dyr ikke bader i vannet siden de kan komme til å drikke det. Mennesker må heller ikke drikke vannet. Vi minner om at Kolbotnvannet ikke er offentlig badeplass, og at vi derfor ikke tar bakterieprøver her.

Konsentrasjonen av microcystin er noe lavere enn tilsvarende prøver tatt i slutten av mai, og noe høyere enn prøver tatt i overflaten 12 juni. Vi tar nye prøve fra overfalten 8. juli.

27. mai og 12. juni

Konsentrasjonen av microcystin i prøven fra 27. mai var 4,7 µg/l microcystin i overflatevannet. 12. juni ble det målt  1,8 µg/l microcystin i overflatevannet. Nivåene er derfor så langt ikke stigende, og de er langt under grensen for badevann. Det anbefales likevel at dyr ikke bader i vannet, siden de kan komme til å drikke det. Mennesker må heller ikke drikke av vannet.

4. september 2018

Det ble tatt prøve av Kolbotnvannet 4. september. Mengden av cyanobakterier var lav, og lavere enn ved forrige prøve fra 19. august. Sannsynligheten for at det er gift i vannet nå er svært lav. Det vil bli tatt ny prøve 11. september, og behovet for analyser for gift vil bli vurdert.

30. juli 2018

Det ble tatt prøve av Kolbotnvannet 30 juli. Det er lav konsentrasjon av cyanobakterier i vannet, og den typen det nå er mest av produserer vanligvis ikke gift. Sannsynlighet for at algegift er til stede i vannet er derfor svært lav. 

10. og 17. juli 2018

Det ble tatt prøver av Kolbotnvannet 10. og 17. juli. Prøvene viste svært lave verdier av cyanobakterier begge datoene. Det er ingen fare for algegift i vannet nå. 17. juli var det imidlertid en betydelig oppblomstring av fureflagellaten Ceratium hirundinella. Den er ikke giftig. 30. juli ble det tatt nye algeprøver. Prøvene blir sendt til analyse for giftinnhold hvis algenivåene tilsier det.

26. juni 2018

Det ble tatt prøve av Kolbotnvannet 26. juni, uke 26. Prøvene viste av cyanobakterier er til stede i vannet, men ikke i store mengder ennå. Men siden værmeldingen sier pent og varmt vær framover, kan en eventuell oppblomstring komme fort. Sannsynligheten for algegift i vannet er på nåværende tidspunkt lav. Det vil bli tatt nye algeprøver i uke 27. Prøver vil bli sendt til analyse for giftinnhold dersom algenivåene tilsier det.

15. juni 2018

Det ble tatt vannprøve for algeanalyse i Kolbotnvannet 11. juni. Det er generelt lite alger i Kolbotnvannet og praktisk talt ikke cyanobakterier. Det er derfor ingen fare for oppblomstring av disse eller giftproduksjon den nærmeste tiden framover.

29. mai 2018

Det er nå nesten ikke cyanobakterier i Kolbotnvann. Det er en del alger, men det er kiselalger (Fragillaria) og fureflagellater (Ceratium). Faren for oppblomstring de neste ukene er derfor svært lav.

8. september 2017

Det ble tatt ny prøve av alger og algegift i Kolbotnvannet 5. september. Det er fortsatt høye nivåer av cyanobakterier (blågrønne alger). Nivået av algegift har økt noe i forhold til  forrige uke og ligger nå på 11,1 µg/l microcystin. Dette er over anbefalt grense for badevann på 10 µg/l microcystin. Det anbefales derfor at verken mennesker eller dyr bader i vannet.

29. august 2017

Prøver fra Kolbotnvannet analysert 29. august viser store mengder cyanobakterier i vannet. Mengden av algegiften microcystin er 10,4 µg/l. Grensen for badevann er 10 µg/l. Hverken mennesker eller hunder bør derfor bade i vannet.

Kommunen vil følge situasjonen med flere prøver de neste ukene.

25. august 2017

Prøver fra Kolbotnvannet analysert 24. august viser betydelige mengder cyanobakterier i vannet. Innholdet av algegift er 5,4 µg/l microcystin i overflatevann. Grensen for drikkevann er 1 µg/l, så hunder bør ikke bade i vannet.

Kommunen vil følge situasjonen med flere prøver de neste ukene.

23. august 2017

Det er nå en betydelig oppblomstring av en type cyanobakterie i Kolbotnvannet. Vannprøve blir sendt til analyse for algegifter denne uken.  Det er også en kraftig blomstring av en fureflagellat, men denne produserer ikke gift. Til sammen er det mye alger i vannet, og derfor ser vannet nå svært grønt ut.

11. august 2017

I prøver tatt 8. august ble det observert økende mengder av potensielt giftproduserende cyanobakterier. Nivåene er likevel så lave at risikoen for at det er algegift i vannet er lav. Nye algeprøver blir tatt tirsdag 15. august. Behovet for å ta supplerende prøver for å bestemme giftinnhold blir da vurdert.

31. juli 2017

Det ble tatt prøver fra Kolbotnvannet 18. juli og 24. juli. Alle prøvene viser lave nivåer av alle typer cyanobakterier. Det er god sikt i vannet. Det er ingen ting som tilsier at det skal være algegift i vannet, og det er derfor ikke tatt giftprøver.

Neste prøvedato blir 7. august.

25. juli 2017

Algenivået var fortsatt moderat 26. juni og 10. juli, og det ble derfor ikke tatt nye giftprøver da, siden algenivåene ikke gjør det sannsynlig at det er betydelige mengder gift i vannet. Resultatene for vannprøvene tatt 18. juli og 24. juli vil bli klare i løpet av kort tid.

20. juni 2017

Prøvene viser at algemengden er på vei nedover. Giftmengdene er sannsynligvis også på vei nedover, og ligger nå trolig rundt grensen for drikkevann på 1 µg/l. Siktedypet var godt og det ble ikke observert klumper av døde alger i de frie vannmassene. Nye algeprøver ble tatt 26 juni og vi venter resultatet i løpet av uka. Ved behov vil det bli tatt ny giftprøve.

14. juni 2017

Prøvene viser at microcystinkonsentrasjonen var 2.6 µg/l. Vi anbefaler at hunder ikke bader i vannet.

31. mai 2017

Prøvene viser at microcystinkonsentrasjonen var 3.8 µg/l. Vi anbefaler at hunder ikke bader i vannet.

19. juli 2016

Prøvene viser at mengden algegift av typen microcystin i Kolbotvannet var < 0,50 μg/l

22. juni 2016

Prøvene viser at mengden algegift av typen microcystin i Kolbotvannet var < 0,50 μg/l

25. mai  2016

Prøvene viser at mengden algegift av typen microcystin i Kolbotvannet var < 0,50 μg/l

16. juli 2015

Prøvene viser at det ikke er algegift av typen microcystin i Kolbotvannet.

Juni 2015

Prøvene viser at det ikke er algegift av typen microcystin i Kolbotvannet.

11. september 2014

Prøvene viser fortsatt er ganske mye cyanobakterier av slekten Anabaena i vannet. Disse farger vannet grønt. Men det er ikke påvist algetoksiner av typen microcystin i prøvene. Vannet er altså ikke giftig.

14. august 2014

Det er svært mye blågrønnalger (cyanobakterier) i slekten Anabaena i Kolbotnvannet nå. Derfor er vannet helt grønt. Dette er en type cyanobakterier som ikke produserer giftstoffer av typen microcystin. Det ble heller ikke påvist giftstoffet microcystin i prøvene fra Kolbotnvannet.

17. juli 2014

Prøver tatt av NIVA viser lite alger i vannet og det er ikke påvist giftstoffet microcystin. Vi tar forbehold om endringer etter prøvetakingen i juli. Neste prøvetaking er planlagt til 14. august.

19. juni 2014

Prøver tatt av NIVA viser lite alger i vannet og det er ikke påvist giftstoffet microcystin. Vi tar forbehold om endringer etter prøvetakingen i juni. Neste prøvetaking er planlagt til 17. juli. 

20. mai 2014

Prøver tatt av NIVA viser lite alger i vannet og det er ikke påvist giftstoffet microcystin. Vi tar forbehold om endringer etter prøvetakingen i mai. Neste prøvetaking er planlagt til 19. juni.  

11. oktober 2013

Dette er siste prøvetakingsrunde av årets overvåking av Kolbotnvannet. I Kolbotnvannet var det lave verdier av microcystin i prøven fra 0-4 meter: 0,25 µg/l. Dette er langt under anbefalt grenseverdi på 10 µg/L for badevann, gitt av Verdens helseorganisasjon. Det er relativt lite cyanobakterier i Kolbotnvannet nå.

9. september 2013

I overflatesjiktet (0-4m) var konsentrasjonen av microcystin 0,2 µg/l microcystin /L( litt over deteksjonsgrensen på 0,15 µg/l). Det er svært mye cynabakterier i slekten Anabaena i innsjøen. Disse er ikke giftproduserende, men kan forårsake hudirritasjon. Det ble observert mye biomasse i enkelte bukter. Situasjonen vil blir fulgt tett opp av kommunen i tiden fremover. Neste prøvetaking er i uke 41.

15. august 2013

I overflatesjiktet (0-4m) var konsentrasjonen av microcystin 0,2 µg/l microcystin /L. Microcystinkonsentrasjonen ligger dermed under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av verdens helseorganisasjon 10 µg/l. Det er fortsatt mye blågrønnalger i vannet, selv om disse ikke er microcystin-produserende, kan de forårsake hudirritasjon. Så bading anbefales ikke.Neste prøvetaking er i uke 37.

18. juli 2013

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tok prøver i Kolbotnvannet 18. juli. I overflatesjiktet (0-4 m) var konsentrasjonen 19,7 µg microcystin/L. Dette er over anbefalt grenseverdi på 10 µg/L for badevann, gitt av Verdens helseorganisasjon. På 4 meters dyp ble det målt en konsentrasjon på 48,4 µg microcystin/L. Prøvene viser at mengden algetoksin er over anbefalt grenseverdi for badevann.

Oppegård kommune fraråder derfor bading. Kommunen følger opp situasjonen framover og nye prøver tas 15. august.

Prøver tatt 25. juni 2013

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tok prøver i Kolbotnvannet 25. juni. Prøvene viser at mengden algetoksin er over anbefalt grenseverdi for badevann.  Blågrønnalgen (slekten Planktothrix) produserer algetoksinet microcystin. I overflatesjiktet (0-4 m) var konsentrasjonen 19,2 µg microcystin/L. Dette er over anbefalt grenseverdi på 10 µg/L for badevann, gitt av Verdens helseorganisasjon. Vannet har størst mengde blågrønnalger på 8 meters dyp og på denne dybden var konsentrasjonen 32,0 µg microcystin/L.

10. juni 2013

Mandag 10. juni ble det tatt ekstra vannprøver fire steder i Kolbotnvannet for å dokumentere utviklingen i konsentrasjonen av giftige blågrønnalger. I Kolbotnvannet er det observert arter i slekten Planktothrix, som kan produsere algetoksin. Her er resultatet av prøvene:

Brygge (Storebukta): 4,0 µg microcystin/l
Nordenga: 2,0 µg microcystin/l
Brygge ved Kolben: 2,3 µg microcystin/l
Jordbærsletta: 6,9 µg microcystin/l

Prøvene er tatt av overflatevannet fra land. Overflatekonsentrasjonen kan variere og avhenger av flere faktorer, for eksempel vindretning. Det er ikke målt microcystinkonsentrasjon på dypere vann. Det er derimot målt phycocyanin. Dette er et pigment som blågrønnalger har og som gir en indikasjon på hvor mye blågrønnalger det er i vannet. Målingen viser at det er høy mengde blågrønnalger i Kolbotnvannet og at det er høyest konsentrasjon på ti meter.

28. mai 2013

I overflatesjiktet (0-4 m) var konsentrasjonen 15,4 µg microcystin/L. Dette er over den anbefalte grenseverdien på 10 µg/L for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon.

14. september 2012

I overflatesjiktet (0-4 m) var konsentrasjonen av microcystin 3,0 µg microcystin/L. Microcystinkonsentrasjonen ligger dermed under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg/L. Situasjonen vil bli fulgt tett opp av kommunen i tiden fremover. Neste prøvetakning er i uke 41. Konsentrasjonen av algetoksinet microcystin er uendret sammenlignet med sist måling (16. august).

16. august 2012

I overflatesjiktet (0-4 m) var konsentrasjonen av microcystin 2,9 µg microcystin/L. Microcystinkonsentrasjonen ligger dermed under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg/L. Mengden av blågrønnalger var høyere på dypere vann (5-10 m). På grunn av at det er størst biomasse av Planktothrix på dypere vann utgjør ikke blågrønnalgene noen stor fare for badende.

7. august 2012

Resultatene fra analysene er som følger:
- Kolbotnvannet ved Nordenga: 7,3 µg microcystin/l
- Kolbotnvannet ved Brygge (Storebukta): 9,5 µg microcystin/l
- Kolbotnvannet ved Jordbærsletta: 8,5 µg microcystin/l

Prøver tatt 10. juli 2012

Det ble tatt ekstra vannprøver tre steder i Kolbotnvannet for å dokumentere utviklingen av giftige blågrønnalger: 
- Kolbotnvannet ved Nordenga: 1,6 µg microcystin/l
- Kolbotnvannet ved Brygge (Storebukta): 1,7 µg microcystin/l
- Kolbotnvannet ved Jordbærsletta: 1,6 µg microcystin/l

WHOs anbefalte grenseverdi for badevann er 10 µg microcystin/l. Det betyr at Microcystinkonsentrasjonen ligger under den anbefalte grenseverdien for badevann. Prøvene er fra overflatevannet. Det er derfor ikke mulig å si noe om konsentrasjonen på dypere vann.

21. juni 2012

Prøver tatt av NIVA 21. juni i Kolbotnvannet viser fortsatt betydelige mengder av giftige blågrønnalger, både i overflatesjiktet og svært mye i dybdelaget på 5-10 meter. Prøven fra 0-4 meter viser 4,2 µg microcystin/L. WHO har satt en anbefalt grenseverdi for badende på 10 µg microcystin/L. Det er sannsynligvis enda høyere konsentrasjon av microcystin i vannlagene på 5-10 meters dyp.

24. mai 2012

Mengden av blågrønnalger var relativt liten i overflatesjiktet (0-4 m). Mengden var høyere på dypere vann (5-10 m). I Overflatesjiktet (0-4 m) var konsentrasjonen av microcystin 1,05 µg/L. Microcystinkonsentrasjonen ligger derfor under den anbefalte grenseverdien for badevann, som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg/L.

28. november 2011

NIVA har både sett på prøvene i mikroskop og analysert for algetoksin av typen microcystin. Prøven fra Kolbotnvannet inneholder mye Planktothrix. Innholdet av microcystin ble målt til 28,8 µg/L.

Uke 45 i 2011

Prøvene ble analysert hos NIVA, og prøven fra Kolbotnvannet hadde svært høy biomasse av cyanobakterier av slekten Planktothrix. Planktothrix produserer algetoksin av typen microcystin. Prøven fra Kolbotnvannet hadde høye verdier av microcystin (> 100 µg/L). Prøven i Kolbotnvannet ble tatt fra land. Pålandsvind kan ha ført til en oppkonsentrering av Planktothrix på prøvetakningstedet slik at konsentrasjonen i prøven ble høy.

Algesituasjonen de siste årene

Det har vært oppblomstring av toksiske alger i Kolbotnvannet. De siste årene (2010 og 2011) har algesituasjonen blitt bedre. I forbindelse med den årlige høstomrøring av vannlagene (høsten 2011) har det kommet giftige blågrønnalger opp til overflaten.

Aktuell informasjon

Folkehelseinstituttet  
Blågrønnalger - brosjyre fra Folkehelseinstituttet