Bærekraftig og robust organisasjon

Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett for Oppegård kommune i perioden 2018-21 ble offentliggjort på en pressekonferanse mandag 23. oktober.

Forslaget signaliserer at rådmannen ønsker å opprettholde en robust organisasjon, som setter brukerne i fokus. Vi forventer at antall innbyggere øker med ca. 3 % fram til 2021, og at andelen over 80 år øker med 25 %. Befolkningsveksten gir press på infrastrukturen og utfordringer når det gjelder kapasitet i tjenestetilbudet.  

Tiltak for å møte innbyggernes behov for tjenester

Rådmannen møter dette ved å bygge omsorgsboliger, etablere flere barnehageplasser og satse på forebyggende arbeid. I årene framover vil han blant annet fokusere på folkehelse, tidlig innsats for barn, unge og familier, økt lærertetthet, hjemmebaserte tjenester og digitalisering.

Kapasitetsutvidelser

I kommende økonomiplanperiode er det foreslått brutto investeringer på 2 583 mill. kroner. De største investeringene er innenfor skole, pleie- og omsorg, idrett, vann og avløp samt infrastruktur i Kolbotn sentrum.  Investeringene vil gi store kapasitetsutvidelser og moderne bygg.

Nordre Follo kommune

Arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune sammen med Ski fra 1. januar 2020 er godt i gang. Dette er et stort organisasjonsutviklingsprosjekt som vil påvirke organisasjonen de nærmeste årene.

Effektiviseringstiltak for bærekraftig økonomi

For å saldere budsjettet for 2018 med et marginalt positivt driftsresultat, har rådmannen lagt inn innsparingstiltak på 12 mill. kroner og har ikke kompensert for prisøkning på varer og tjenester. Han har budsjettert med inntektsøkninger som følge av NAV-refusjoner og foreslår ytterligere innsparingstiltak på ca. 10 mill. kroner.  

Fra 2019 vil netto driftsresultat være negativt og budsjettet er saldert mot bruk av fond. Dette betyr at situasjonen er krevende utover i planperioden. Rådmannen vil imidlertid jobbe videre for å tilpasse driften til de økonomiske rammene.

Drifts- og investeringsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett for 2018 er 2 007 mill. kroner, mot 1 910 mill. kroner i 2017. Brutto driftsresultat i 2018 er 20 mill. kroner, mens netto driftsresultat er 0,4 mill. kroner (0,02 %). Rådmannen foreslår brutto investeringer for 2 583 mill. kroner de neste fire årene.

Videre prosess

Rådmannens forslag blir behandlet i Formannskapet 16. november og i Kommunestyret 12. desember. Se fullstendige dokumenter på www.oppegard.kommune.no.  

Kontaktperson

Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler, tlf. 416 19 981

Se dokumentene