Hva mener innbyggerne?

Et knapt flertall, 52 %, mener det er best at Oppegård fortsetter alene, mens 39 % mener det er best at kommunen slår seg sammen med andre kommuner i Follo. 5 % svarer en annen gruppering, f.eks. at Oppegård bør slå seg sammen med Oslo eller bare med Ski kommune.

Dette viser resultatene av en innbyggerundersøkelse Opinion nylig har gjennomført på oppdrag fra kommunen. Et representativt utvalg på tusen personer over 16 år har deltatt i undersøkelsen.

Åpent møte 3. mai

Resultatene ble offentliggjort på et åpent møte i Oppegård rådhus tirsdag ettermiddag. Mange politikere, ansatte og innbyggere hadde møtt opp for å høre Henrik Høidahl fra Opinion.   

Mange er opptatt av kommunereformen

Totalt 45 % av innbyggerne sier at de er opptatt av kommunereformen i svært, eller ganske stor grad. 22 % er lite opptatt av reformen, mens de øvrige svarer «verken eller». Interessen øker med alderen.

Flere kvinner (57 %) enn menn (47 %) mener Oppegård bør fortsette alene, mens flere menn (44 %) enn kvinner (33 %) mener kommunen bør gå sammen med flere kommuner i Follo. Av de som mener at Oppegård bør fortsette alene, er flere i de yngste og eldste aldersgruppene enn de i midten.  

Gode tjenester, effektiv drift og samfunnsutvikling

I valget mellom syv mål for en kommunesammenslåing er det tre mål som peker seg ut: Økt kvalitet på kommunale tjenester (54 %), mer kostnadseffektiv kommunal drift (48 %) og bedre nærings- og samfunnsutvikling (36 %).

Tror en større kommune vil løse oppgaver bedre 

Et flertall av innbyggerne mener en større kommune kan løse flere kommunale oppgaver bedre enn i dag. Unntaket er byggesaksbehandling og muligheten til å påvirke utviklingen i kommunen.

Ønsker «basistjenester» i nærheten 

Innbyggerne mener det er viktig å ha barnehager, skoler, skolefritidsordning, helse-, pleie og omsorgstjenester i nærheten. Det samme gjelder tilbud innenfor kultur, idrett og fritid. Avstanden til rådhuset og de som jobber med byggesaksbehandling er mindre viktig.

Mer informasjon?

Se rapporten fra undersøkelsen.