Opplæringssystemet var i startfasen tenkt i forhold til synshemmede. Konseptet er videreutviklet til også å inkludere barn med multifunksjonshemming. Lilli Nielsen har gjennom mange års erfaring utarbeidet denne metoden der fokuset er barnets egenaktivitet. Hun har hentet sin teoretiske forståelse fra Piaget sin teori om læring. Opplæringa er beregnet på barn med funksjonsnivå under 4 år.

 

Filosofien

Lilli Nielsen sier i "Tidlig læring trinn for trinn":

”Filosofien bag Aktiv læring, er at barnet, hvis det får mulighed for at lære sig fra sin egen udforskning og eksperimenteren, vil tilegne sig ferdigheder, som bliver dele av dets personlighed og som sådan bliver naturlig for det at bruge i interaktion med andre og til at dekke egne behov, og gradvis bliver i stand til at reagere relevant på instruksjoner og undervisning, med andre ord: blive så uavhengig som mulig”.

Kort sagt:

 1. Alle kan lære
 2. Alle lærer langs de samme utviklingslinjene
 3. Alle lærer gjennom sin egen aktivitet

 

Kartlegging

Lilli Nielsen har utviklet et funksjonsskjema for kartlegging av elevene.

Formålet med funksjonsskjemaet er å skape så god bakgrunn som mulig for å kunne utforme et individuelt opplæringsprogram for eleven.

Det er viktig å vite så mye som mulig om hva eleven allerede har lært, samt å utføre en vurdering av elevens utviklingsnivå på ulike områder.

Funksjonsskjemaet er delt inn i 20 områder som omfatter bl.a elevens kognitive, motoriske og emosjonelle utvikling.

Skjemaet er delt inn i 3 måneders bolker fram til 24 måneder, og 6 måneders bolker fra 2 til 4 år.

 

Tilrettelegging

Vårt arbeid blir å tilrettelegge slik at elevene får tilgang til et individuelt tilpasset læringsmiljø. De kan lære gjennom egen selvstendig sansing, handling og erfaring. Lilli Nielsen har utviklet hjelpemidler som fremmer denne aktive læringen. Tilrettelegging av bruken av de ulike hjelpemidlene gjøres ut fra  funksjonsskjemaet.

 • HOPSA-drakten
 • Resonansplaten
 • Det lille rommet
 • Esseffen
 • Ekkolydspannet
 • Lekekasser
 • Posisjonsplater
 • HOPSA-drakten

Følg lenkene for detaljer om hjepemidlene


Les mer:
 

 • Nielsen, Lilli (2002) Tidlig læring trin for trin. SIKON, København
 • Nielsen, Lilli (1990) Er du blind? 2.reviderte utgave. SIKON, København
 • Nielsen, Lilli (1991) Rummet og Jeg'et. SIKON, København
 • Nielsen, Lilli (1994) Grib og du kan begribe. SIKON, København
 • Nielsen, Lilli (1998) 730 Lærings-miljøer.The FIELA Curriculum.SIKON, København
 • Nielsen, Lilli (2000) Funktionsskemaet. Niveauer 0-48 mdr. SIKON, København
 • DVD: Nielsen, Lilli. Perceptualizing Aids. Why, how and when.
 • J. H. Van der Poel; Visuel Dysfunktion Erkendelse af småbørns behov (Oversat til dansk ved Lilli Nielsen, 1996)
 • Rye, Henning (2003) Tidlig hjelp til bedre samspill. Universitetsforlaget, Oslo

 


Aktuelle nettsider: