Oppegård kommune har etablert en knutefunksjon, KNUTA, med mål om:

  • å bli kjent kommunens tjenester som jobber tett med barn og unge og deres med aktiviteter som er rettet mot familier med vedvarende lavinntekt
  • samordne søknader om tilskudd for inkludering av barn fra i lavinntektsfamilier
  • at kommunen jobber for å nå fritidserklæringens intensjon

Kontaktperson

KNUTA representerer tjenestene Barnevernet ved SLT-koordinator, virksomhetsleder for nærmiljø, fritidsklubbene, rådgiver for idrett, flyktingrådgiver, folkehelsekoordinator, kulturhuset, Oppegård bibliotek, kulturskolen, skole ved rådgiver skole og helsesøstertjenesten.

Fritidserklæringen:

Fritidserklæringen (pdf-dokument) bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. For å få til dette kreves samhandling lokalt, både internt i kommunen, og mellom kommune og frivillighet.

Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

Invitasjon

Kommunen inviterer til ALLEMED-dugnad 23. januar 2019. Organissjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for barn og unge. For å inkludere alle barn i fritidsaktiviteter må kommunen samarbeide tett med frivillige lag og foreninger.

ALLEMED-dugnaden 23. Januar 2019 er for skape diskusjon og finne gode tiltak som kommunen kan gjøre alene og/eller i samarbeid med frivilligheten.

Se filmen:

ALLEMED – Forankring

Se filmen: Hva kan vi gjøre for at alle barn skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter?