Administrativ organisering

Oppegård kommune er organisert som en to-nivåmodell. Ledelsen består av rådmann, kommunalsjefer og ca. 50 selvstendige virksomheter/seksjoner.

Rådmann og kommunalsjefer er:

Rådmann og kommunalsjefer ivaretar overordnet planlegging og strategiutvikling, betjener folkevalgte organer med beslutningsgrunnlag og gjennomfører vedtak. I forhold til virksomhetene er rådmannsgruppen først og fremst et koordinerende ledd, som ivaretar overordnet styring, rapportering og oppfølging. Fagansvaret ligger i virksomhetene og seksjonene. Visjon, satsingsområder og tiltak kan du se i kommuneplanen og årlige handlingsplaner.

Her ser du kommunens administrative organisering.