Områderegulering for Sofiemyr idrettspark - planprogram

Gjennom reguleringsprosessen skal det utarbeides en områderegulering med tilhørende konsekvensutredning. Områdeplanen skal fastlegge arealbruken i planområdet.

Målet med reguleringen er blant annet å legge til rette for idrettshall, mulighet for å realisere «Sofiemyr crossover», ungdomsskole, barneskole, anlegg for utendørs aktivitet, gode gang- og sykkelforbindelser, offentlig kommunikasjon og til turveinett, gode trafikkløsninger og parkering for både skole og idretten samt grønnstruktur.

Mulighetene for å innpasse boliger i planområdet på de arealer kommunen selv ikke lenger har behov for til formålsbygg skal også vurderes.

Informasjonsmøte holdes onsdag 7. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen, Oppegård rådhus.

Her kan du se saken som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Områderegulering Skiveien - Skrenten

Områderegulering for Skiveien – Skrenten skal legge til rette for en attraktivt bymessig utvikling av området med handel, blokkbebyggelse og rekkehus.

Planen skal ivareta det grønne preget av Skrenten og legge til rette for gode forbindelser for gående, syklende og kollektivtransport både i Skrenten og langs Skiveien.

Informasjonsmøte holdes onsdag 14. mars 2018 kl. 18.00 i kommunesrtyresalen i Oppegård rådhus, .

Her kan du se saken som er lagt ut til offentlig ettersyn.