Seks nye kantstopp og leskur samt fire opphøyde gangfelt skal etableres i Sønsterudveien. Arbeidet skal pågå på dagtid mellom kl. 07.00 -19.00 mandag til fredag fram til begynnelsen av desember.

- Ved å bygge om fra busslommer til kantstopp vil bussene bruke kortere tid på holdeplass. Andre kjøretøy må stå bak og vente den tiden det tar å betjene hver enkelt holdeplass. Det betyr at bussen blir prioritert i Sønsterudveien, sier Vegard Moe i Statens vegvesen.

Etter planen skal arbeidet være ferdig i begynnelsen av desember. I anleggsperioden vil det være redusert framkommelighet i Sønsterudveien.

Les mer på vegvesen.no  

Nye navn på fylkesveier

Lurer du på hvorfor det nå heter fylkesvei 1418?  Her kan du lese hvorfor:

Nye veinummer