Utvalget som behandler navnesaker (Utvalg for miljø og plan) får varsel når arbeidet starter opp, så de kan gi føringer for arbeidet med å finne et godt veinavn. På bakgrunn av dette forbereder administrasjonen et høringsutkast. I høringsfasen kan berørte parter, historielag, velforeninger osv. uttale seg. Etter høringen lager administrasjonen forslag til vedtak. Navneforslag sendes Norsk Språkråd for godkjenning av stavemåten før saken behandles i utalget. Hvis det er aktuelt å vedta et benkeforslag, sender politikerne saken tilbake til administrasjonen, som forbereder saken på nytt.

Nye veinavn

Veinavn er først og fremst aktuelt for nye veier og ved utvidelse av eksisterende veier. Dette er prinsippene for valg av adressenavn:

  • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
  • Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjon
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navnene bør være varierte
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  • Navnet bør være lett å skrive og uttale
  • Navn på nålevende personer skal unngås
  • Navn på avdøde personer eller fantasipersoner benyttes bare når det er særlig grunn til det
  • Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldende skrivemåter for stedsnavn

Aktuell informasjon

Lov om stadnavn