Boligtilpasning innebærer å gjøre boligen egnet slik at du kan fortsette å bo i den, også med nedsatt funksjonsevne. Vi vurderer behovet for tilskudd ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Les mer på Husbankens nettsider.

Hvem kan få tilskudd?

 • husstander eller enkeltpersoner som har behov for boligtilpasning på grunn av nedsatt funksjonsevne
 • eldre som ønsker forebyggende tilpasningstiltak

Når vi vurderer tildeling, prioriterer vi dem med størst behov først. Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert. Tilskuddet er ikke en rettighetsbasert ordning.

Hva kan vi gi tilskudd til?

Du kan få tilskudd til enkle tiltak for å bedre adkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen. Her er noen eksempler på tiltak:

 • fjerning av terskler
 • spesialinnredning av bad eller kjøkken
 • utvendig terrengarbeid for å bedre tilgjengeligheten
 • du kan få tilskudd til både eid og leid bolig.

Tilskudd til tilpasning forutsetter at kommunen har tilgjengelige tilskuddsmidler.

Dette er vilkårene for tilskudd

 • Vi vurderer søknaden på grunnlag av søkerens økonomi.
 • Tiltaket skal kunne vare over tid.
 • Behovet skal vurderes av en ergoterapeut i kommunen.
 • Boligen skal være godkjent som helårsbolig og være egnet for tilskuddsmottaker

Vi gir tilskuddet som et avdrags- og rentefritt lån over 10 år som avskrives med 10 % per år. Tilskudd over kr 40 000 vil bli sikret med pant i boligen.

Hvordan søker du?

Det enkleste er å registrere og sende søknaden elektronisk via Husbankens nettsider:

Elektronisk søknad  

Du kan også sende søknaden til Oppegård kommune v/ eiendomsavdelingen, Postboks 510, 1411 Kolbotn.

Her finner du søknadskjema 

Vi behandler alle søknader i tråd med:

Vi bestemmer størrelsen på tilskuddet etter en helhetsvurdering av behov, økonomi og mulighet for støtte fra andre offentlige ordninger.

Du må legge ved følgende dokumentasjon:

 • siste års selvangivelse
 • lønnslipp eller trygdeutbetaling for de siste to månedene
 • bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital
 • dokumentasjon på eventuell gjeld
 • kopi av gyldig legitimasjon
 • legeattest eller sosialrapport
 • vurdering fra ergoterapeut i kommunen
 • dokumentasjon på alle arbeidskostnader

Søknadsfrist

Vi behandler søknadene to ganger i året. Søknadsfristene for 2017 er 1. april og 1. oktober.  

Du har rett til å klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket. 

Klagen skal være skriftlig og må begrunnes. Hvis du mener at du har nye opplysninger som kan endre utfallet av saken må disse legges ved klagen. En eventuell klage vil bli behandlet av formannskapet som er kommunens klagenemnd.

jf. forvaltningslovens § 28

Andre finansieringsmuligheter

Du kan også søke om tilskudd til utredning og prosjektering for å kartlegge behov, muligheter og kostnader.

Tilskudd til utredning og prosjektering 

Dette kan for eksempel utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person. Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd.

Her finner du søknadsskjema