Hvem kan få tjenesten?

Personer med utviklingshemning kan søke om bemannet bolig. Du må ha behov for tilgjengelig personale hele døgnet.

Innhold i tjenesten

 • Bolig, der du kan føle deg trygg
 • Nødvendig hjelp til å ta vare på deg selv
 • Mulighet til å velge hvordan du vil ha det

Hva kan du forvente?

Du kan forvente at

 • du får bestemme om du vil delta på aktiviteter sammen med de andre beboere
 • du får bestemme om du vil ha gjester eller ro
 • personalet respekterer at leiligheten din er et privat område  
 • serviceorientert personale, som har nok kunnskap til å gi deg hjelp og støtte

Hva forventer vi av deg?  

Vi forventer at du

 • møblerer leiligheten med egne møbler og hvitevarer
 • melder fra om skader i leiligheten
 • følger husleiereglene
 • forsikrer eget innbo

Samspill

 • Vi evaluerer innholdet i tjenesten jevnlig sammen med deg
 • Vi tilbyr å utarbeide individuell plan (IP)
 • Vi deltar på samarbeidsmøter og tiltaksgruppemøter

Pris for tjenesten

Du må betale husleie inkludert strøm etter vedtatte satser. Du kan søke om bostøtte fra Husbanken.

Hvordan få tjenesten?  

 • Du må søke skriftlig til Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU), som også svarer på spørsmål
 • Ved nye henvendelser sender kommunen forvaltningsmelding og innkaller til kartleggingssamtale innen to uker
 • Kommunen fatter vedtak ca. to - fire uker etter kartleggingssamtalen. Vedtaket er normalt for ett år om gangen
 • Kommunen vurderer tjenesten hvis situasjonen endrer seg, og evaluerer tjenesten en gang i året
 • Du kan klage på alle vedtak. Informasjon om hvordan du klager følger med det skriftlige vedtaket

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Oppegård 

Kontaktinformasjon

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
Postboks 510
1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede