Skjermet langtidsplass er et tilbud til brukere med langt kommet demens, som ikke er i stand til å bo i eget hjem. En skjermet langtidsplass skal sikre brukeren nødvendig helsehjelp. Hjelpen tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger.

Hvem kan få tjenesten?
Opphold i institusjon gis etter Helse og omsorgstjenesteloven kap. 3, § 3-2. All hjelp tildeles etter en streng, individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Utgangspunktet er at:

 • Brukeren må være bosatt i Oppegård kommune
 • Brukeren skal være grundig undersøkt i forhold til sin demenssykdom og diagnosen langtkommet demens, dvs. alvorlig grad, må være fastslått og dokumentert
 • Brukeren har behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie
 • Brukerens behov for helsehjelp kan ikke ivaretas i hjemmet

I tillegg må ett av underpunktene oppfylles:

 • Brukeren er urolig, for eksempel vandrer mye, eller har atferd som gjør at han/hun er til fare for seg selv eller andre
 • Brukeren har tilleggslidelser som angst og/eller vrangforestillinger, som gjør at vedkommende fungerer bedre på skjermet enhet enn i ordinær sykehjemsavdeling
 • Brukeren har behov for spesiell tilrettelegging for å mestre dagliglivets gjøremål, for eksempel spise, vaske seg, kle seg og delta i/nyttiggjøre seg sosialt samvær på avdelingen

Innhold i tjenesten
Skjermet langtidsplass er plass i en mindre boenhet, spesielt tilpasset de som bor der. Etter en individuell, faglig vurdering får brukeren spesiell tilrettelegging for å mestre dagliglivets aktiviteter. Videre gis hjelp til tilpasning av hjelpemidler, legetilsyn, medisinhåndtering og tannbehandling. Hvis brukeren, jfr. legeerklæring, ikke er i stand til å håndtere egen økonomi, overtar institusjonen ansvaret for forvaltning av brukerens lommepengedel av folketrygden. Etter fullmakt kan institusjonen i noen tilfeller delegere dette til pårørende/hjelpeverge. Når det ikke lenger er faglig grunnlag for at brukeren skal være på skjermet enhet, vil han/ hun bli flyttet til en ordinær somatisk avdeling. Informasjon om dette vil fremgå i vedtaket til den enkelte.

Pris for tjenesten
Pris beregnes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, med det innhold som er beskrevet
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi tilpasser tjenesten til dine behov
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi tar kontakt med Overformynderiet i Follo ved behov for opprettelse av hjelpeverge for deg

Lover og retningslinjer
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om individuell plan
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon
Helse- og omsorgstjenesteloven
Lov om folketrygd
Pasient- og brukerrettighetsloven
Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester
Oppegård kommunes etiske retningslinjer

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Søknadsskjema finnes under Selvbetjening på forsiden. Skjemaet finnes også på papir på rådhuset. Bestillerkontoret og hjemmetjenesten kan hjelpe deg 
 • Søknad skjer skriftlig til Bestillerkontoret
 • Innen to uker sendes bekreftelse på at søknad er mottatt
 • Hvis du får innvilget skjermet langtidsplass, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hvor du får opphold, tidspunkt for når oppholdet begynner og innhold i oppholdet
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev/ e-post til Bestillerkontoret. Se kontaktinformasjon nedenfor. un også gis tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Bestillerkontoret, tlf. 66 81 90 90
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak