Naturen

Opplevelser i naturen bidrar til erfaringer og læring innenfor de fleste fagområder. Den er en arena for fantasifull, kreativ og motorisk utfordrende lek og lærerike undringsopplevelser ved å studere alt som spirer og gror, rusler, kryper eller flyr forbi. Vi følger forandringer i årstidene hvor hver årstid innbyr til ulike former for lek. Vårt mål er at barna blir glad i å bruke, utnytte og ta vare på naturen til alle årstider.

Sosialt samspill

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barnas trivsel i barnehagen. Alle er viktige og skal høres og ses. Vi skal ha et inkluderende miljø hvor vi vektlegger trygghet i lek og gode opplevelser i felleskap. Den gode selvfølelsen kommer gjennom å erfare at man er trygg på seg selv med hele sitt følelsesregister, at man blir tatt på alvor og blir forstått.

Selvstendighet og trygghet

Barnehagen har som mål at barna skal få utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv og andre. Med alle dens enkeltindivider, blir barna utfordret til å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov.