Hvem kan få tjenesten?

Rustjenesten tildeler tjenester etter en individuell vurdering og i samarbeid med brukeren. Vi tilbyr en Individuell Plan (IP) for å sikre brukermedvirkning. Rustjenesten tar alltid utgangspunkt i den konkrete situasjonen og hva søkeren kan klare selv. Tjenesten tilbyr også hjelp til personer med samtidige rus og psykiske lidelser i samarbeid med psykisk helsetjeneste.

Rustjenesten bidrar til å fremme egne ressurser hos mennesker med avhengighetsproblematikk og helseutfordringer. Dette skal hjelpe dem å mestre eget liv.

Pårørende

Vi tilbyr også samtaler, råd og veiledning til de som er pårørende til rusavhengige.

Ruskontrakter for ungdom under 20 år

Rustjenesten samarbeider med helsestasjon for ungdom og Follopolitiets forebyggende enhet om å inngå ruskontrakter med ungdom som eksperimenterer med rusmidler.

Tjenester for personer med rusavhengighet

 • Kartlegge rusinntak og søke om avgifting
 • Kartlegge og søke om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Kartlegge og søke om legemiddelassistert rehabilitering (LAR))
 • Utrede andre forhold, for eksempel helse, bolig, økonomi og nettverk
 • Tilby Individuell Plan (IP))
 • Oppfølgingstjeneste i hjemmet
 • Følge opp døgnovernatting
 • Oppfølgingssamtaler både før og etter en eventuell innleggelse (i behandlingsapparatet.??)
 • Følge opp/besøk under behandlingsopphold.
 • Ettervern
 • Aktivitetstilbud

Vi tilbyr ikke hjelp til å

 • henvise deg til psykolog/psykiater el. innleggelser på psykiatrisk institusjon, men kan hjelpe deg å komme i kontakt med lege som kan henvise.
 • kjøre deg ulike steder
 • flytte og styre økonomien din, men vi setter deg i kontakt med noen som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

NAV kontaktsenter: tlf. 55 55 33 33

Ruskonsulenter: tlf. 404 91 044/ 913 80 384