Psykisk helsetjeneste arbeider for at brukere og deres familier skal mestre hverdagslivet best mulig, ved å fokusere på egne ressurser, muligheter, forebygging og nettverk.

Vi skal bidra til å gi trygghet, aktivitet og opplevelse av mening i hverdagen for deg som har en psykisk lidelse.

Målet med alle tjenestene er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Hjelpen gis med utgangspunkt i hva bruker selv kan gjøre.

Hvem kan få tjenestene?

  • Personer over 18 år som på grunn av sin psykiske lidelse, har behov for hjelp, støtte og veiledning i hverdagen.
  • Personer som bor eller oppholder seg i Oppegård kommune og som har rett til tjenesten etter Pasient- og brukerrettighetsloven.

Tjenester for personer med psykiske helseutfordringer

Les mer om forventninger til tjenestene og hva de inneholder fra disse lenkene:

Tildeling og omfang av tjenestene avgjøres etter søknad og en individuell vurdering og nedfelles i et enkeltvedtak. Vi tar alltid utgangspunkt i den konkrete situasjonen og hva søkeren kan klare selv.

Vi kan ikke tilby

  • Henvisning til psykolog/psykiater eller innleggelser ved psykiatrisk institusjon, men kan bistå deg i forhold til kontakt med lege som kan henvise
  • Transport til ulike ærender
  • Flytting og økonomistyring, men vi bistår med hjelp for å komme i kontakt med og samarbeide med de som kan bistå med slike tjenester.

Slik søker du

1. Du kan levere søknadsskjema i posten til Psykisk helsetjeneste, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Du kan også komme innom oss og levere søknaden personlig.

2. Du kan be om bistand fra oss til å fylle ut en søknad

Her kan du laste ned søknadsskjema