Omsorgstilbudet i Oppegård kommune er i stor grad basert på hjelp i eget hjem og heldøgns omsorg i omsorgsbolig eller sykehjem. Det har gjennom flere år vært satset på utbygging av tjenester og forebyggende tilbud.

Se i menyen for hvilke tjenester du kan søke om innen pleie- og omsorg.

Her finner du søknadsskjema for tjenestene.

Se også informasjon om egenandel for opphold i institusjon.

Hardu spørsmål om tjenestene kan du kontakte Bestillerkontoret som er kommunens inntakskontor for pleie- og omsorgstjenester.

Her ser  du kontaktinformasjon for Bestillerkontoret 

Aktuell informasjon

Forvaltningsloven  
Forskrift om pasientjournal 
Helse og omsorgstjenesteloven 
Helsenorge.no 
NAV 
Pasientrettighetsloven