Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan for 2018

Månedsskriv

Hver måned får foreldre/ foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Satsingsområder

Sosial kompetanse

I Nordåsveien barnehage lærer vi barna sosiale ferdigheter som de trenger i samspill med andre mennesker. Vi tar ansvar for at barna opplever seg selv som verdifulle mennesker i barnehagen og godtar hverandres ulikheter. Vi bekrefter barna når de utfører positive handlinger.  Vi inspirerer barna til å samarbeide og lærer barna å løse konflikter. Gjennom arbeidet med å utvikle barnas sosiale kompetanse bidrar vi til å motvirke problematferd og mobbing. Hvordan hver avdeling vil jobbe med sosial kompetanse vil gå fram av avdelingens planer og i månedsinformasjonen dere får på e-post. Hva avdelingen legger vekt på å jobbe med avhenger av hvilke utfordringer vi ser barna i gruppen står overfor. Alder og modenhet er viktige faktorer for hva vi jobber med og hvordan vi jobber.

Lek

Leken har en sentral plass i barnehagehverdagen og er barnas eget verktøy til å bearbeide opplevelser og å leve og utvikle seg videre. Leken gir barnet glede, og er en utmerket arena for læring, sosialisering og videreføring av barnekulturen. I den tiden barna går i barnehagen ønsker vi at de skal mestre å:

  •     tre inn og ut av lek
  •     tolke lekesignaler
  •     kunne bidra til et leketema
  •     handle ut fra krav som stilles til rollen i leken
  •     vise åpenhet og god fantasi
  •     la seg rive med i leken

Grønt flagg

Nordåsveien barnehage er miljøsertifisert med Grønt flagg. Vi har fokus på ulike tema. Barna lærer om naturen og at det er viktig med god helse. Vi jobber med kildesortering, vårt forbruk av vann og strøm, gode rutiner for hygiene og renhold og vi tar vare på ting vi har i barnehagen og reparerer hvis det er mulig.