Det siste året i barnehagen

I vår barnehage kaller vi avgangskullet for Gimleklubben. Gimleklubben består av barn fra alle avdelinger som er inne i sitt siste år i barnehagen. Størrelsen på gruppen kan variere fra år til år, men består i stort sett av mellom 15 og 20 barn. Barna i Gimleklubben har to faste treff per uke fra september til juni.

  • Tirsdager kl. 9.30 – kl. 11.00 møtes de om formiddagen til lek og musikk. Dette kalles for Gimlemusikken.
  • Fredager kl. 9.30 – ca. kl. 14.00 møtes de for Gimleklubb.

På høsten handler treffene om å bli kjent med hverandre på tvers av avdelingene gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Personalet er opptatt av å vinkle det å være størst i barnehagen positivt. Det er et mål å bli trygg i nye situasjoner utenfor egen avdeling, utvide vennekretsen og øve seg på å inkludere flere i leken. Dette skjer gjennoom lek inne og ute med deltakende voksne. Gruppen har egne ansvarsoppgaver i forbindelse med FN-kafeen og Luciafeiringen. Gimlemusikken bruker fellesrom og rom i 2. etasje.På fredager bruker Gimleklubben de ulike avdelingene på omgang, når de ikke er på tur i skogen. I tillegg til de faste treffene, oppmuntres barna i Gimleklubben til å besøke hverandre på tvers av avdelingene. Noen møtes på tvers i ulike spontane og planlagte lekegrupper.

Vårsemesteret

På våren begynner forberedelsene til skolen å bli enda tydeligere. Gjennom litteratur, lek og samtaler blir skolen et tema. Målet for Gimleklubben er at barna skal glede seg til skolestart og at de skal føle seg trygge på egen mestring. Aktivitetene handler fortsatt om lek, men også om oppgaver som barna opplever som mer skolerelaterte som foreksempel lek med bokstaver, matematiske begrep og oppgaveløsning. De blir kjent med begreper som lekser, tavle osv. De øver på selvstendighet, å ta i mot kollektive beskjeder, og det å tørre å snakke i stor gruppe. Målet er å oppleve stolthet, positiv selvfølelse og mestring. På sommerfesten hvor foreldre og øvrig familie er tilstede, har Gimleklubben en egen opptreden som avsluttes med at barna får permene sine. Disse permene inneholder blant annet tegninger, fortellinger og bilder fra den tiden barnet har vært i barnehagen. Det arrangeres to «skoletreff» sammen med barn fra andre barnehager. Barnehageåret avsluttes med en ekskursjon og en spesiell fest som kun er for barna i Gimleklubben. Kommunen har en egen rutine for å tilrettelegge overgangen fra barnehage til skole. Det finnes også et informasjonsskjema som barnehagen skal fylle ut og levere til skolen.

Foreldresamarbeid

I løpet av høsten har pedagogisk leder en forventningssamtale med foreldre til avgangskullet. Her vil gjensidige forventninger til samarbeid avklares. Det holdes ny foreldresamtale i mars der skjema med informasjon til skolen blir gjennomgått. Foreldre gir samtykke til å gi opplysningene ved sin underskrift.

De aller fleste barna som går i Gimleveien barnehage sogner til Tårnåsen skole.