Vi ønsker en tidlig og god start på foreldresamarbeidet, derfor inviterer vi til oppstartsamtale med foreldre i løpet av første tilvenningsuke.

En god start

Tilvenningsperioden skal hjelpe barna å få en god start i barnehagen. Vi beregner alltid tre dager til tilvenning for helt nye barn. En av foreldrene/ foresatte må være med disse dagene.

Hvert enkelt barn har en «tilknytningsperson», en voksen med spesielt ansvar for å gi barnet omsorg og positiv oppmerksomhet i løpet av dagen. Selv om vi har tilknytningspersoner, er det pedagogisk leder som har hovedansvaret for barnegruppen. Tilknytningspersonen har et ekstra ansvar for å holde øye med «sine» barn for å sikre at de har det bra, trives i barnehagen og utvikler seg slik som forventet.

På avdelingsmøtene blir det satt fokus på det enkelte barn gjennom hele året. På denne måten bevisstgjøres hele personalet og blir godt kjent med alle.

Barnegruppene

Når barnehageopptaket er klart, begynner personalet å planlegge neste års barnegrupper. Gruppenes settes sammen etter alder, utvikling og behov. Dette vil prege hva den enkelte avdeling legger vekt på i det pedagogiske arbeidet neste år.

Bemanning

Normen er tre ansatte per avdeling (én pedagog og to assistenter). Antall barn er da 18 barn over tre år eller ni barn under tre år. Hvis kommunen velger å ha en utvidet avdeling, for eksempel en avdeling med 14 barn under tre år, vil bemanningen være to pedagoger og to assistenter. I Flåtestadveien har vi én utvidet avdeling.