Tilvenning og tilknytningsperson

Tilvenningsperioden skal hjelpe barna å få en god start i barnehagen. Vi beregner alltid tre dager til tilvenning for helt nye barn. En av foreldrene/foresatte må være med disse dagene. Tilknytningsperson betyr at hvert enkelt barn (både nye og gamle) har en voksen med spesielt  ansvar for å gi barnet omsorg og positiv voksenoppmerksomhet i løpet av dagen. Selv om vi har tilknytningspersoner er det pedagogisk leder som har totalansvar for barnegruppen.

Barnegruppene

Når barnehageopptaket er klart, begynner personalet å planlegge neste års barnegrupper. Gruppenes settes sammen etter alder, utvikling og behov. Dette vil prege hva den enkelte avdelingen legger vekt på det neste året.

Bemanning

Normen er tre ansatte per avdeling (en pedagog og to assistenter). Antall barn er da 18 barn over tre år eller ni barn under tre år. Hvis kommunen velger å ha en utvidet avdeling, for eksempel en avdeling med 14 barn under tre år, vil bemanningen være to pedagoger og to assistenter.

Aldersinndelte grupper

En formiddag i uken har 3,4 og 5 åringene eget opplegg, hvor de kun er sammen med jevnaldrende. Barnegruppene har egne navn:

  • 3-åringene ”Lykketroll”
  • 4-åringene ”Mummitroll”
  • 5-åringene ”Skrukketroll”

Overganger

Når barnet begynner i barnehagen er personalet opptatt av at det så fort som mulig skal knytte tilhørighet og trygghet til egen avdeling. Barnet opplever som oftest en overgang innad i barnehagen i løpet av årene de går i barnehagen, og det er når de går fra små barn til stor barns avdeling. vi har i forkant hatt hyppige besøk og tilvenning av barna i de nye gruppene slik at denne overgangen går så lett som mulig. Overgangen mellom barnehage og skole jobber vi med hele det siste året til barnet i barnehagen. 

De barna som går siste året før skolestart (”Skrukketrollene”) starter barnehageåret med turer i skogen, slik at de blir godt kjent. De har videre en viktig rolle i markering av ”Lucia-dagen”, jobber med lettere skoleforberedende oppgaver i løpet a vinteren og besøker skolene om våren. Alle barnehagene i Oppegård arrangerer felles skoletreff for alle som hører til samme skole. Et treff foregår på skolens område, og et treff foregår ute i skogen. Foreldre/foresatte får egen informasjon om opplegget for "Skrukketrollene". I Oppegård kommune har vi egen rutine for overgang fra barnehage til skole slik at denne overgangen skal gå så fint som mulig. Vi fyller ut et informasjonsskjema som følger barnet over til skolen. Foreldre/foresatte får se skjemaet som blir sendt over til skolen. 

Skoggruppe

Av og til danner barnehagen en skoggruppe. Et eller flere av barna i gruppen har vanligvis  behov for individuell oppfølging og får på denne måten mulighet til å være i en mindre, skjermet gruppe og trene på ulike ting. Ofte har denne gruppen barn og personale fra flere avdelinger.