Nye barn får datoer for oppstart, og de fleste har begynt i barnehagen i løpet av august.

Bemanning

Normen er tre ansatte per avdeling (en pedagog og to assistenter). Avdelingen har da 18 barn over tre år, eller ni barn under tre år. Hvis kommunen velger å ha en utvidet avdeling, for eksempel en avdeling med 14 barn under tre år, er bemanningen to pedagoger og to assistenter.

Fast tilknytningsperson

Hvert barn har en fast kontaktperson blant de voksne. Tilknytningspersonen skal sikre barnet omsorg, medvirkning, trivsel og utvikling. Pedagogisk leder har hovedansvaret for alle barna og for at ordningen fungerer. Tilknytningspersonene skal observere «sine barn» og tilrettelegge aktiviteter og opplevelser ut fra hva de mener barna trenger. Avdelingsmøtene bruker vi til å hjelpe hverandre til å se og forstå hvert enkelt barn. Tilknytningspersonene skal ikke være sammen med "sine barn" hele tiden, unntatt i tilvenningsperioden. De har likevel ansvar for at barna får nødvendig omsorg og mulighet til utforsking og samspill hver dag. Det kan godt være en annen voksen som gir barnet dette. De voksne inspirerer barna på ulike måter med bakgrunn i kompetanse og egne interesser. Ved å spille på flere voksne, får barna flere og varierte opplevelser.

Små grupper

Når vi deler barna i mindre grupper, er det lettere for de voksne å bli kjent med barnas interesser og behov, og oppmuntre dem på en god måte. For barna betyr det at de møter voksne som svarer på deres initiativ og bidrar til ro og konsentrasjon. Barna virker også mer fornøyd. Vi deler barna i små grupper både under lek, voksenstyrte aktiviteter og måltider. Noen ganger får barna være med å bestemme grupper, andre ganger bestemmer de voksne.

Barns medvirkning

For oss er medvirkning en prosess hvor barn og voksne virker sammen. Vi påvirker hverandre. Barnas initiativ, intensjoner og meninger fanges opp av de voksne i lek og samspill. På denne måten påvirker de det som skjer i barnehagen. De ansatte snakker med de eldste barna og er observante i forhold til barnas nonverbale uttrykk. Vi oppmuntrer barna til å gi uttrykk for sitt syn og sine meninger.

Anerkjennende voksne

Vi behandler barna med respekt, og er oppriktig interessert i det de holder på med. De voksne er ikke dømmende og opptrer ikke som bedrevitere. Vi hverken godkjenner eller måler barna i forhold til prestasjoner og atferd. Det er viktig at voksne og barn er gjensidig anerkjennende, men det er den voksne har ansvar for relasjonen. Anerkjennelse dreier seg om at den voksne setter seg inn i barnets opplevelsesverden.