Barn som bytter barnehage prioriteres i tidlig innkjøring etter 1.august eller så langt det lar seg gjøre direkte etter ferieavvikling om sommeren. Nye barn utenfra begynner fortløpende fra 1. august. Barnegruppene fylles vanligvis opp i løpet av august. Barn som bytter avdeling starter på ny avdeling når de er tilbake fra sommerferien sin.

Tilvenning og tilknytningsperson

Tilvenningsperioden skal hjelpe barna til å få en god start i barnehagen. Vi beregner vanligvis tre dager til tilvenning for helt nye barn, men det gjøres alltid individuelle avtaler og tilpasninger til barnets beste. En av foreldrene/foresatte må være med disse dagene. Tilknytningsperson betyr at hvert enkelt barn har en voksen med spesielt ansvar for å gi barnet omsorg og positiv oppmerksomhet i løpet av dagen. Selv om vi har tilknytningspersoner er det pedagogisk leder som har ansvar for barnegruppen som helhet. I løpet av tilvenningsperioden har pedagogisk leder en oppstartssamtale med foreldre/foresatte.

Barnegruppene

Når barnehageopptaket er klart, begynner personalet å planlegge neste års barnegrupper. Gruppene settes sammen etter alder, utvikling og behov. Dette vil prege hva den enkelte avdeling legger vekt på det neste året.

Bemanning

Normen er tre ansatte per avdeling (en pedagog og to assistenter). Avdelingen har da 18 barn over tre år, eller ni barn under tre år. Hvis kommunen velger å ha en utvidet avdeling, for eksempel en avdeling med 14 barn under tre år, vil bemanningen være to pedagoger og to assistenter.

Aldersinndelte grupper

En formiddag i uken har vi et eget opplegg på tvers av avdelingene, der barna er sammen med jevnaldrende. Gruppene har fokus på barns medvirkning og pedagogisk stimulering. Barna som går siste året i barnehagen (Skolekartene) har et litt mer omfattende program enn de andre gruppene.

Smågrupper

Hver dag har den enkelte avdeling smågrupper. Ved å dele inn barna i mindre grupper får barna større spillerom, mer oppmerksomhet og tettere voksenkontakt. I disse gruppene ønsker vi å skape et godt samspill mellom barna og gi de opplevelsene av glede i fellesskap med andre. Vi har også et særlig fokus på det individuelle barns behov, og styrking av barnets selvfølelse.