Barnehageåret starter 1. august. Barn som bytter barnehage eller avdeling, har plass på nytt sted fra denne datoen. Nye barn utenfra kan også begynne 1. august selv om det er ferieavvikling i barnehagen fram til planleggingsdagene. Barnegruppene fylles opp i løpet av august. Når barnet starter i barnehagen, får dere et informasjonsskriv om barnehagen.

Trygghet og trivsel

Det er viktig for barnets trygghet og trivsel at starten på barnehagetiden er preget av god tid. Barn og foreldre skal få tid til å bli kjent og føle seg trygge i den nye hverdagen. Vi setter av tre dager til tilvenning, med rom for flere dager ved behov. Samtidig opplever vi at barns gråt er en naturlig og god måte å gi uttrykk for følelser på. Det er viktig at foresatte og personalet har god kommunikasjon og tillit til hverandre, slik at de sammen kan finne gode løsninger for barnet i tilvenningsperioden.

Personalet har god erfaring når det gjelder dette, så ikke vær redd for å spørre om råd. Har foreldrene ønske om å ringe barnehagen i løpet av dagen for å høre hvordan barnet har funnet seg til rette, er det selvfølgelig mulighet til det.

Gode rutiner

Noen barn må ha spesielle ”avskjedsseremonier” for at dagen skal få en positiv start, for eksempel ”vinke i vinduet”. Det er viktig at disse rutinene er de samme hver dag, og at foreldrene forteller til barnet når barnet skal forlates. Da vet både barnet og personalet at foreldrene må gå, slik at personalet er tilstede og kan trøste barnet om det gråter. Å «lure seg vek» mens barnet er opptatt med andre aktiviteter, vil bare skape utrygghet og uro hos barnet.

Barnegruppene

Når barnehageopptaket er klart, begynner personalet å planlegge neste års barnegrupper. Gruppene settes sammen etter alder, utvikling og behov. Dette vil prege hva den enkelte avdelingen legger vekt på det neste året.

Aldersinndelte grupper

Én formiddag i uken har vi lekegrupper på tvers hvor jevnaldrende er sammen med ulike aktiviteter.  De som går siste året i barnehagen har et eget skoleforberedende opplegg.

Gruppene har egne navn:

  • 1-åringene «Marihøner»
  • 2-åringene «Ekorn»
  • 3-åringene «Rev»
  • 4-åringene «Ulv»
  • 5-åringene «Bjørn»