Det betyr at de får mulighet til å si sin mening, og at de som bestemmer viser interesse for de unges meninger. Når barn og ungdom får delta skaper det engasjement og ansvarsfølelse for hvordan de har det rundt seg. Barn og ungdom har kunnskap som voksne ikke har og kan tilføre nye tanker om hvordan for eksempel områder skal bygges ut, hvilke tilbud som kan fungere i kommunen og hva kommunen bør bruke penger på.

Råd og utvalg

Ungdomsrådet møtes ca. en gang i måneden. Rådet består av ungdom fra ungdomsskolene, fritidssentrene og Roald Amundsen videregående skole. Barn og unges kommunestyre møtes to ganger i året, og har representanter fra alle grunnskolene i kommunen. Klubbstyrene ved fritidssentrene er med og påvirker arbeidet ved fritidssentrene. De kan også uttale seg om andre saker som handler om ungdoms fritid.

Ungdomsrådet  
Møtekalender 

Slik jobber vi

Elevrådene på skolene er viktige for demokratiet i Oppegård. Hver høst deltar elevrådsrepresentantene på felles elevrådsopplæring i rådhuset. Utbyggings- og reguleringssaker i Oppegård sendes på høring til ungdomsrådet. De sendes også til elevrådet ved skolene i området det gjelder. Barne- og ungdomskonsulenten kan møte elevrådene sammen med en saksbehandler for å hjelpe dem med å lage en høringsuttalelse.

Politikere og administrasjonen i kommunen spør også ungdomsrådet om råd i andre typer saker som berører unge. Når kommuneplanen endres hvert fjerde år, inkluderer vi barn og ungdom i prosessen. De uttaler seg om de deler av planen som angår dem spesielt. Talspersonen for barn og unge, uttaler seg på deres vegne i plan- og byggesaker i kommunen.

Demokratiprogrammet

I november 2011 ble Demokratiprogram for barn og ungdom i Oppegård kommune 2012-2015 vedtatt av barn og unges kommunestyre. Demokratiprogrammet ble videre vedtatt av kommunestyret i mars 2012. Demokratiprogrammet skal gjøre det enklere for kommunens barn og ungdom å engasjere seg, påvirke og bli hørt i saker som er av interesse for dem.

Programmet har to hovedmål; medvirkning og opplæring. Barn og ungdom skal medvirke fordi de har rett til å bli hørt og fordi medvirkning fører til bedre resultater. Samtidig trenger de opplæring i hvordan de kan delta i demokratiet.

Si din mening!

Barn og ungdom i Oppegård inviteres til å medvirke i saker som angår dem. Sender du en e-post til yesIcan vil barne- og ungdomskonsulenten videreformidle synspunktene til de som jobber med saken.

Aktuell informasjon

Demokratiprogrammet  
FNs barnekonvensjon   
Ungdom, makt og medvirkning (NOU 2011:20)
Ungdoms fritidsmiljø  (Barne- og likestillingsdepartementet)
Retningslinjer Barn og unges kommunestyre