Korttidsopphold i institusjon er et tidsavgrenset tilbud for å gi hjelp til selvhjelp, slik at brukeren kan bo i eget hjem lengst mulig. Det hender korttidsopphold blir gitt når nær familie, som bidrar mye i hverdagen, skal på ferie og når hjemmet skal tilrettelegges med hjelpemidler. Vurderingsopphold er et tidsavgrenset tilbud etter sykehusopphold.

Hvem kan få tjenesten?
Opphold i institusjon gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 3, § 3-2. All hjelp tildeles etter en streng, individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Utgangspunktet er at:

 • Brukeren må være bosatt i Oppegård kommune
 • Det må foreligge en vurdering fra kommunen om at det ikke er forsvarlig at brukeren er hjemme med hjelp av hjemmetjenesten og/eller tilbud om dagplass
 • Vurderingsopphold kan være aktuelt for brukere, som ikke tidligere har hatt hjemmetjenester, for å finne ut hvilken hjelp brukeren vil trenge i hjemmet etter endt opphold
 • Kortidsoppholdet/vurderingsoppholdets form og lengde vurderes ut fra den enkeltes behov
 • Søknader om korttidsopphold i forbindelse med ferie og høytider MÅ sendes i god tid. Når det gjelder søknader til sommeropphold, er søknadsfristen 1. april hvert år
 • Innholdet i tjenesten er tidsbegrenset

Innhold i tjenesten

 • Utrede hvor mye hjelp brukeren trenger
 • Gi rekonvalesens etter sykehusopphold
 • Gi tilbud om trening og opptrening
 • Ivareta akutte behov for tilsyn og pleie
 • Gi lindrende behandling og pleie

Pris for tjenesten
Et korttidsopphold beregnes iht. statens satser inntil 60 dager per kalenderår. Jfr. Forskrift om vederlag beregnes en annen døgnpris når korttidsoppholdet varer utover 60 dager per kalenderår.

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, til de tider som er satt opp og med det innhold som er beskrevet
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi overholder vår taushetsplikt

Hva forventer vi av deg?

 • Du samtykker til søknad om korttidsopphold
 • Du samtykker i å reise hjem til avtalt dato

Lover og retningslinjer

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Søknad, som brukeren har samtykket til, sendes skriftlig til Bestillerkontoret: Søknadsskjema 
 • Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende
 • Innen to uker sendes bekreftelse på at søknad er mottatt
 • Hvis du får innvilget korttidsopphold, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om for hvilken tid du er innvilget korttidsopphold og innhold i oppholdet
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev eller e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Bestillerkontoret, tlf. 66 81 90 90
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak