Videre prosess

Den vedtatte planen er en områderegulering. Før noen kan begynne å bygge krever kommunen detaljregulering for hvert område. Mange eiere og utbyggere er i gang med dette, og flere utbyggere har allerede varslet oppstart av planarbeider. Først ute var Solon Eiendom som fikk vedtatt detaljregulering for feltet B7 Storbukta våren 2018.

Planer

Det er ventet oppstart av planarbeider for flere av feltene i Kolbotn sentrum. For B1 og B2 planlegger Cava Eiendom og Ativo med Petter Bogen Arkitektkontor AS boliger. Utbyggere skal åpne Kantorbekken og etablere turvei langs bekken. Stor Oslo Eiendom har begynt å planlegge felt B5 og BFK3. Her blir det både boliger og næring. Vi regner med at disse planene blir lagt ut på høring høsten 2018 og vedtatt i 2019. Da starter byggingen. Se kart.

Solon Eiendom har hatt oppstartsmøte med kommunen for å detaljregulere felt B6, Veslebukta, mens LPO Arkitekter har hatt oppstartsmøte for felt BFKT4, Sentrumsgården på vegne av grunneiere.

I juni 2018 behandlet Utvalg for miljø og plan en sak om planavklaringer fofr Felt BT3 og BT4.

Se dokumenter fra møtet.  

Byggearbeider

Storbukta og kulvert under jernbanen 

Arbeidet med kulvert under jernbanen starter i juni 2018 og skal være ferdig før togtrafikken starter igjen 1. august 2018. I anleggsperioden vil det til tider være arbeid hele døgnet for å holde fremdriften. Se framdrift og oversikt over omkjøringsveiene.

Nye Kolbotn stasjon

Bane NOR har levert detaljregulering for nye Kolbotn stasjon. Den blir behandt høsten 2018 og lagt ut på høring. Sammen med Bane NOR, Statens vegvesen og Ruter har kommunen sett på ulike løsninger for stasjonen. Målet er en stasjon som er universelt utformet stasjon med god tilgjengelighet til torget og bussforbindelser.

Områderegulering Skrenten - Skiveien

Planen har vært ute på høring og vil bli politisk behandlet høsten 2018.

Områdereguleringen legger til rette for rundt 250 boliger, en blanding av rekkehus og blokker med fire til syv etasjer og med parkeringshus under bakken. På området blir det et lite torg med inngang til butikker. I planen er det foreslått to større butikker i krysset Skiveien/Kolbotnveien. En av disse kan være en matvarebutikk. Småbutikkene blir flyttet nærmere stasjonen, og bensinstasjonen skal ut av sentrum. Fra det nye torget blir det trapp og turvei til Hellerasten boligområde på toppen av Skrenten. Turveien skalvære universelt utformet. Veien skal ha lys, benker og områder for lek og opphold. Et viktig tiltak for å øke fremkommeligheten for offentlig transport er å få bussene effektivt til Kolbotn stasjon. Planforslaget legger derfor til rette for et kollektivfelt langs Skiveien.

Se plankart

Gjennomføringsplan

Kommunen jobber også med en gjennomføringsplan der vi beskriver kvalitet for de offentlige uterommene, turveiene og annen infrastruktur. Planen skal være ferdig høsten 2018. I forbindelse med utbygging i Kolbotn sentrum skal det opparbeides nye fellesarealer og turstier rundt Kolbotnvannet. Sammen med utbygger vil kommunen lage turveier med sitteplasser langs vannet. Turveiene skal bære tilgjengelig for alle, også de som er avhengig av barnevogn, rullator, rullestol eller andre hjelpemidler. Det blir også flere områder tilrettelagt for aktivitet og fellesskap.

Ny jernbanestasjon

Høsten 2014 avklarte Jernbaneverket at den nye stasjonen på Kolbotn skal ligge omtrent der den er i dag. Her kan du se brev fra Jernbaneverket om avklaringen:
Plassering av ny Kolbotn stasjon

Vi kan derfor starte et planarbeid som ser på hele Kolbotn sentrum og sammenhengene mellom vest- og østsiden av jernbanen. Hvordan kan vi redusere barrieren en jernbane gjennom sentrum gir? Og hvordan kan vi integrere stasjonen slik at den bidrar til liv i sentrum og fungerer som et godt knutepunkt for reisende?

Utredning om plassering av ny stasjon med illustrasjonsplaner.
Oppegård kommunes høringsuttalelse.

Se også Jernbaneverkets nettsider om Follobanen og Kolbotn stasjon og skisseprosjekt for Kolbotn stasjon, mars 2018: Store tanker på liten plass.