Foreldrene er de viktigste omsorgspersonene i barnas liv og barnehagens aller viktigste samarbeidspartnere. Et tett samarbeid mellom foreldre og barnehagen bidrar til trygghet i hverdagen, trivsel og utvikling.

Forutsetninger

Forutsetninger for et godt foreldresamarbeid:

 • dialog
 • gjensidig respekt
 • åpenhet
 • forventningsavklaring

Den første perioden

Foreldresamarbeid består av en kontinuerlig dialog mellom barnehage og foreldre om barnet og deres hverdag. Grunnmuren i samarbeidet legges i tilvenningsperioden. I denne perioden ønsker vi å lære så mye som mulig om:

 • barnet og foreldrene
 • oppveksten
 • tidligere erfaringer
 • forventninger
 • ønsker

Hva gjør vi?

For å sikre et godt samarbeid ønsker vi å:

 • invitere til foreldremøte og foreldresamtaler
 • ha daglig dialog ved levering og henting. Dere kan forvente at personalet spør om dags-form og lignende ved levering og forteller litt fra dagen ved henting
 • sende ut månedsplan og -brev
 • bruke e-post til informasjon
 • henge oppslag og informasjon på avdelingens tavle
 • invitere til arrangementer (Sommerfest, Lucia, FN-kafé og lignende)

Hva ønsker vi av dere?

Våre forventninger til foreldre er at dere:

 • holder dere oppdaterte på informasjon fra barnehagen: Vi har oppslagstavler, informasjonsmail og lignende som vi forventer at dere leser.
 • gir beskjed om endring av adresse, e-post og telefonnummer, og oppdaterer på Foreldreportalen
 • gir tydelig beskjed til personalet ved henting
 • er tilgjengelige på telefon i løpet av dagen: Dette er viktig ettersom vi kan ha behov for å innhente informasjon, gi beskjeder eller be om at barnet hentes ved sykdom/skade
 • tar ansvar for deres barn under arrangementer i barnehagen hvor dere selv deltar.
 • gir beskjed om man ikke har mulighet til å delta på arrangementer, slik at vi ansatte kan tilrettelegge for at alle barn får en god opplevelse

Foreldrenes forum

Foreldrerådet er alle foreldrene i barnehagen. Dette rådet kan velge et arbeidsutvalg (FAU). To fra foreldrerådet sitter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Samarbeidsutvalget skal blant annet fastsette barnehagens årsplan. I SU sitter det også to representanter for de ansatte.

Hvis dere har noen synspunkter eller ideer, kan disse videreformidles til representantene i utvalgene.