Kontaktpunkter for et godt foreldresamarbeid

  • oppstartssamtaler
  • hente- og bringesituasjon
  • foreldresamtaler
  • foreldremøter
  • ulike foreldrearrangement
  • møter i samarbeidsutvalget
  • god informasjonsflyt gjennom bruk av informasjonstavle, e-post og telefon

Foreldresamtaler

Barnehagen gjennomfører to foreldresamtaler pr. år. Ønsker dere samtaler ut over dette, ta kontakt med oss.

Tilbakemeldinger

Vi trenger deres hjelp til å bli enda bedre! Dersom du mener at barnehagen ikke er slik vi beskriver den her eller ikke innfrir deres forventninger til oss, vil vi gjerne høre fra deg.  Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer så vil vi:

  • sjekke egne rutiner
  • vurdere behovet for å korrigere egen praksis
  • gi deg en tilbakemelding

Informasjon

Vi jobber hardt for at vi skal være gode på informasjon. Hver måned sendes det ut månedsbrev fra hver avdeling med planer, evaluering og praktisk informasjon. Det skal daglig stå oppdatert dagsrapport på tavlen i garderoben, og fra vinteren 2015 skal vi ta i bruk digitale skjermer i garderobene hvor det vises bilder, beskjeder og informasjon fra dagen/uka. Den aller viktigste kontakten skjer likevel i den daglige hente- og bringesituasjonen. Hver familie skal daglig skal få informasjon om hvordan barnets dag har vært.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. På foreldremøtet på høsten, velges et arbeidsutvalg (FAU) som skal representere foreldrerådet. FAU består av representanter fra de ulike avdelingene, og velges for ett år av gangen. FAU skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Barnehagens samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Styrer i barnehagen er saksbehandler, og har møte-, tale og forslagsrett. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.