Levering og henting

Den viktigste samarbeidsformen er den daglige kontakten med foreldre/foresatte når de leverer og henter barna. Vi vil gjerne vite om forandringer i hjemmet, som kan ha betydning for hvordan vi følger opp barnet. Ved henting forteller personalet om hvordan dagen har vært for barnet. Er det ting som skjer i løpet av dagen som det er viktig at foreldrene får vite, ringer vi foreldrene opp.

Arrangementer

I løpet av barnehageåret har barnehagen flere arrangementer for store og små. Det er viktig for ditt barn at dere kan dele disse opplevelsene sammen.

Foresatte inviteres til:

  • Foreldrekaffe
  • Sommerfest
  • Lucia
  • Juletrefest i regi av FAU

Foreldre får tilbud om én til to foreldresamtaler i året samt en samtale når barnet starter i barnehagen. I oppstartsamtalen er det viktig at kontaktpersonen i barnehagen får utfyllende informasjon om barnet.

Foreldremøte

Vi gjennomfører foreldremøte hver høst. Her får dere generell og aktuell informasjon om barnehagen og avdelingens virksomhet.

Foreldrerådet

Alle foreldre/foresatte utgjør barnehagens foreldreråd.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

På foreldremøtet velges det to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Disse danner Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU har ansvar for ulike sosiale arrangementer gjennom året i barnehagen.

Barnehagens samarbeidsutvalg (SU)

Foreldrerådet velger to representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). I SU sitter også to representanter fra personalet. Virksomhetsleder møter i utvalget med forslags - og talerett. SU skal være et bindeledd mellom foreldrerådet (alle foreldre/foresatte) og personalgruppen. Utvalget skal behandle saker med betydning for barnehagens indre liv, for eksempel årsplanen.