Samarbeid om det enkelte barn

Det daglige samarbeidet mellom foreldre og personalet er svært viktig for barnets trivsel. Derfor legger vi vekt på å gjøre hente- og bringetiden så god som mulig, med tid til kort utveksling av informasjon om barnet. En god, åpen kommunikasjon preget av gjensidig respekt mellom foreldre og personalet bidrar til barnets trivsel og til foreldrenes trygghet for at barnet har det bra i løpet av dagen. Det er alle ansattes ansvar å møte foreldre på en respektfull og positiv måte. De skal gi og motta informasjon om barnet og vise interesse for foreldrenes synspunkter. Pedagogisk leder på avdelingen har spesielt ansvar for at synspunkter og ønsker eller behov foreldrene har, blir vurdert og fulgt opp.

I hente- og bringetiden er det praktisk informasjon og generelt om dagens innhold det kommuniseres om. I denne tiden er det vanskelig å diskutere oppdragerspørsmål. Årsaken er at det ofte er flere barn og foreldre i garderoben, og oppdragerspørsmål tilhører foreldresamtalen. Er det spesielle ting man trenger å snakke om akutt, kan det avtales og gjøres på telefon samme dag. Spesielt hentetiden om ettermiddagen kan være preget av mange avbrudd i leken for de barna som blir hentet sent. Vi ønsker at foreldrene viser respekt for barnas lek, ved å unngå at man går for mye inn og ut mellom garderoben og avdelingen ved henting. Foreldrene er imidlertid hjertelig velkommen inn på avdelingen for å sitte ned en stund for å se eller delta i barnas lek.

Foreldresamtale

Pedagogisk leder skal holde minimum én foreldresamtale pr barn pr år. I denne samtalen er det plass til oppdragerspørsmål og foreldrene skal få vite hvordan personalet opplever barnets trivsel, utvikling, lek og sosial fungering i barnehagen. Det er gjensidig anledning til å be om ekstra samtale ut fra behov. Foreldrene vil også kunne be om samtale med barnets kontaktperson eller styrer, hvis det er ønskelig. Det er styrers ansvar å sørge for at barnehagen fungerer helhetlig og godt ut mot brukerne. Pedagogisk leder rapporterer til styrer om forslag, kritiske og positive henvendelser fra foreldre på sin avdeling. Dette for at vi skal kunne utvikle, fornye og forbedre barnehagen i fellesskap.

Disse samtalene er faste:

  • Oppstartsamtale i løpet av tilvenningstiden for nye barn. I denne samtalen er det viktig at foreldre får gitt god informasjon om barnet, for eksempel søvn- og matvaner, allergier, hva barnet liker, hvordan det lettest trøstes osv.
  • En foreldresamtale pr år – flere kan avtales etter ønske/behov fra foreldre eller personalet. Her informerer barnehagen om barnets trivsel, utvikling, lek og venner m.m. Her drøftes også spørsmål rundt oppfølging og gjensidig samarbeid i forhold til barnet
  • Forventningssamtale om høsten for de eldste barna som har sitt siste år i barnehagen
  • Overgangssamtale til skolen i mars, hvor man gjennomgår informasjon som etter foreldrenes samtykke vil bli gitt til skolen

Foreldremedvirkning

Det er de to pedagogiske lederne på fløyen som har ansvar for organisering av gruppene og arbeidet for øvrig på fløyen. Det er de som sender ut planer og evalueringer til foreldre. Den enkleste og mest direkte måten å medvirke i dette arbeidet på, er å sende kommentarer, spørsmål, forslag eller kritiske bemerkninger direkte til pedagogisk leder på egen avdeling. Dette kan gjøres pr e-post, eller de kan kontaktes pr telefon. Styrer har overordnet ansvar for barnehagens drift og pedagogisk innhold. Alle spørsmål kan derfor rettes direkte til styrer. Styrer treffes på e-post, telefon eller det kan avtales en samtale.

Foreldrerådet

”Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø” (barnehageloven). Det arrangeres to foreldremøter pr år. Møtet om høsten dreier seg om barnehagens satsinger og livet i hverdagen. Vårens møte er som regel et temamøte hvor FAU bidrar med forslag til tema sammen med SU.

SU og FAU i Gimleveien barnehage

Som det fremgår i loven med forskrifter, skal barnehagene ha et SU og et foreldreråd. Oppgavene til SU og foreldrerådet er beskrevet i loven. Barnehagens styrer har ansvar for at det velges SU-representant fra foreldrerådet (gjøres på høstens foreldremøte)

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldrene og to representanter fra barnehagen. Styrer møter også i Samarbeidsutvalget og har forslags- og talerett. Styrer er normalt også sekretær. Samarbeidsutvalget skal i følge loven være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Foreldrene i Gimleveien barnehage har i tillegg valgt å ha et Foreldrenes ArbeidsUtvalg (FAU). FAU består av to representanter fra hver avdeling, og hovedoppgaven deres i barnehagen er å være kontaktskapende mellom foreldre og mellom foreldre og barnehage. FAU har oppgaver knyttet til ulike arrangement der foreldre og barnehagepersonale samarbeider.

Arrangementer

VI har følgende arrangementer i barnehagen: FN-kafé (BHG/FAU), Juletrefest(FAU), Tema-foreldremøte (BHG/FAU), Dugnad (FAU/Styrer) og Sommerfest (FAU/BHG)

Informasjon

Muntlig

En daglig dialog mellom foreldre og personalet er viktig for å ivareta dagsaktuell informasjon om det enkelte barn. De ansatte noterer beskjeder som skal nå hele personalgruppa i en beskjedbok på avdelingen, tilsvarende noteres beskjeder som skal videreformidles til foreldrene om ettermiddagen.

Telefonsamtaler

Informasjon som ikke naturlig kan gis ved levering, fordi det oftest vil være andre barn/ voksne til stede, kan tas pr telefon før/etter levering. Samtaler som tar lang tid bør avtales på forhånd.

Månedsplaner og oppsummeringer

Hver måned sendes det ut Aktivitetsplan pr e-post til alle foreldre. Her står de planlagte aktivitetene i gruppene og på avdeling, her står det også viktige datoer å merke seg. Det sendes også ut et Månedsbrev – med oppsummering av måneden på fløyen og i gruppene.

Hvit tavle i garderoben

Her skrives det felles beskjeder til foreldre som gjelder for dagen eller uken. Dette er ment som et utgangspunkt for samtale mellom foreldre og barn/personale om dagens innhold.

I klyper over barnas plasser

Her henges brev til enkeltforeldre, informasjon i papirform fra kommunen som det er viktig at alle får mm.

E-post

Generell informasjon fra barnehagen til foreldre formidles først og fremst via e-post. På denne måten spares både tiden, miljøet og kopieringsutgifter. Styrer gis mulighet til å gi informasjon på en rask måte, samt innhente meninger fra foreldrerådet i spesielle saker. De pedagogiske lederne kan også nås på e-post. De har imidlertid ikke sitt daglige arbeid ved datamaskinen og foreldre vil ikke kunne regne med at posten leses daglig. Vi gir kun generell informasjon pr e-post og vi utveksler ikke informasjon om enkeltbarn på denne måten. Eksempel på e-post fra barnehagen: Informasjon fra avdelingen og styrer, invitasjoner til arrangementer, korte brukerundersøkelser, kopi av innkalling til og referat fra møter i Samarbeidsutvalget, resultat av kommunale brukerundersøkelser og annen aktuell informasjon eller spørsmål. Foreldrerepresentantene i SU og FAU har også tilgang til foreldrenes adresser og de kan også sende ut diverse informasjon pr e-post. Det kan være høringer og annet.

Oppslag

Månedsplaner, Aktivitetsplan, oversikt over bemanningen, informasjon fra stat/kommune eller organisasjoner, plakater om diverse arrangement, vil bli hengt opp i barnas garderobe.