Vårt ønske er å ha en åpen kommunikasjon der foreldre opplever å bli møtt med respekt. Den daglige kommunikasjonen må være preget av at foreldre og personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. I hente- og bringesituasjonen utveksler vi informasjon og gir hverandre beskjeder. Vi legger her vekt på gi positive tilbakemeldinger når barna er til stede.

Vi vil gjerne få vite om forandringer i hjemmet som kan ha betydning for hvordan vi følger opp barnet. På samme måte gir vi beskjed hvis det har skjedd ting i barnehagen som kan påvirke barnet.

Henting

Når barnet blir hentet av andre enn foreldrene er det viktig at vi får tydelig beskjed om dette med navn og telefonnummer på personen. Vi har ikke lov til å sende barnet med andre, uten godkjenning fra foreldre/ foresatte. Når du henter barnet skal du alltid gi beskjed til den voksne som er på avdelingen.

Informasjonskanaler

I garderobene er det oppslagstavler der vi henger månedsplanen for avdelingen og annen viktig informasjon. Vi skriver også litt om barnas aktiviteter i løpet av dagen så vi oppfordrer foreldre/ foresatte til å følge med på tavlene ved henting eller levering. Månedsplaner og annen informasjon sendes på e-post og evaluering av perioden kommer i etterkant av måneden.

Arrangementer

I løpet av barnehageåret er det flere arrangementer som det er viktig for foreldre/ foresatte å delta på. Målet med arrangementene er at foreldre/ foresatte skal få bedre kjennskap til det som skjer i barnehagen og at barna skal få dele noe av det som opptar dem på avdelingene.

Foreldre/ foresatte inviteres til:

  • Foreldremøter
  • Solsikkekafé i forbindelse med FN-dagen 24. oktober
  • Foreldregløgg i adventstiden
  • Luciafrokost 13. desember
  • Påskefrokost
  • Sommerfest

Foreldresamtaler

I løpet av tilvenningsdagene setter vi av tid til en uformell første samtale, hvor personal og foresatte kan utveksle nyttig informasjon. Vi tilbyr minst en samtale per barn i løpet av et år, da vi ønsker foresatte som viser engasjement og initiativ i barnehagens arbeid. Vi bruker skjemaet «Alle med» som utgangspunkt for samtalen, som handler om barnets utvikling, hvordan barnet har det i barnehagen og hvordan foresatte ønsker vi skal arbeide med deres barn.

Informasjonsskjema

For å ivareta barna best mulig, ønsker vi at foreldre/ foresatte fyller ut ulike skjema når barna starter i barnehagen, for eksempel helseskjema. Vi bruker også et skjema ved oppstartsamtalen.

Foreldremøte/ foreldreråd

I Augestad barnehage har vi foreldremøte hver høst. Alle foreldrene/ foresatte i barnehagen utgjør barnehagens Foreldreråd.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

På foreldremøte velger foreldrene en representant fra hver avdeling. Disse danner foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU har ansvar for sosiale arrangementer. De siste årene har dette vært:

  • Høstutstilling ved å stå for salg av kake og kaffe
  • Juletrefest
  • Sommerfest ved å stå salg av kaker og lodd

Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådet velger også representanter fra hver avdeling, som skal sitte i SU. I SU sitter også representanter fra personalet. Virksomhetsleder møter i utvalget med forslags- og talerett. SU skal være et bindeledd mellom foreldrerådet og personalgruppen. Utvalget behandler saker med betydning for barnehagens indre liv, for eksempel årsplanen.