Kommunen, innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner må jobbe sammen for et bærekraftig samfunn. VIktige temaer er

 • livsstil som bidrar til god helse
 • levende lokaldemokrati og samfunnsliv
 • gode bo- og nærmiljøer
 • trygghet og tilhørighet
 • ta vare på jorda

Folkehelsen i Oppegård   

Folkehelseprofilenj viser at gjennomsnittsverdiene for Oppegård ligger over fylkes- og landsgjennomsnitt på de fleste områder. Innbyggerne har høy utdannelse, høy sysselsetting og høy inntekt, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Gjennomsnittstallene skjuler imidlertid forskjeller mellom de med høyest og lavest utdanning. Noen grupper har sannsynligvis større levekårsutfordringer enn befolkningen generelt. Innbyggerundersøkelser i 2009 og 2017 bekrefter at det er store sosiale ulikheter i helse, livskvalitet levevaner og at god helse øker med utdanningsnivå. I det videre arbeidet vil vi se på tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller. Dette er også en viktig målsetning på nasjonalt nivå.

Satsningsområder 2017- 2020   

 • tilrettelegge for økt fysisk aktivitet for alle aldersgrupper ved å etablere tur-, gang- og sykkelveier, arenaer for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
 • tidlig innsats til innbyggere som står i fare for å utvikle livsstils- og helseproblemer
 • legge til rette for trivsel, mestring og læring i barnehager og skoler
 • tidlig innsats for å øke deltakelse i samfunns- og arbeidslivet
 • vurdere helseeffekter når vi planlegger og gjennomfører planer og tiltak
 • sikre variasjon i boligtyper, størrelse og beliggenhet
 • miljøsertifisere kommunale virksomheter
 • redusere energiforbruket i kommunale bygg
 • støtte opp om utbyggingsmønsteret ved å prioritere prosjekter i sentrumsområdene
 • fremme en helhetlig blågrønn struktur i Oppegård
 • videreutvikle samarbeidet med frivilligheten
 • videreutvikle arenaer og metoder for medvirkning fra barn og unge
 • tilrettelegge slik at enkeltgrupper ikke faller utenfor
 • samarbeide med politiet om forebyggende innsats overfor barn og unge
 • trygghet og kriminalitetsforebygging i arealplanlegging og når vi utformer omgivelser og vedlikeholder utearealer
 • «Sammen for barn og unge»

Nettverk og kompetanse

For å utveksle erfaring og kunnskap med andre kommuner, deltar Oppegård i to folkehelse- og miljønettverk.

Sunne kommuner

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som er opptatt av folkehelse. Nettverket er en del av WHO Healthy Cities og jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape gode, sunne og trygge lokalsamfunn. Målet med nettverksarbeidet er å bidra til medlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.

Sunne kommuner

Regionalt partnerskap for folkehelse      

Akershus fylkeskommune samarbeider med kommuner, organisasjoner og statlige etater i arbeidet med folkehelse. Ordningen ”Partnerskap for folkehelse” legger til rette for tverrfaglig, sektorovergripende og forpliktende samarbeid på regionalt og kommunalt nivå. Partnerne jobber mot det samme målet, men har ulike roller og ulikt ansvar.

Partnerskap for folkehelse i Akershus 

Kontaktperson

Heidi Berentsen, tlf. 66 81 90 90. 

Aktuell informasjon