Tjenesten er ikke lovpålagt og blir tilpasset individuelle behov.

Hvem kan få tjenesten?  

Dagtilbudet er for voksne, som har avsluttet videregående skole og bor i Oppegård kommune. Tilbudet gjelder de som ikke kan få jobb på det ordinære arbeidsmarkedet, eller i arbeidsmarkedsetatens særlige tiltak for funksjonshemmede. Vi prioriterer innbyggere med psykisk utviklingshemming.

Innhold i tjenesten

 • Vi tildeler plass etter vedtak
 • Vi tilpasser tjenesten etter ditt behov
 • Sosialt behov/fellesskap, fysisk trening og trening for å bli selvstendig er sentralt
 • Tilbudet er åpent alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.00, med unntak av to uker i juli, julen og påskeuken

Hva kan du forvente?

Du kan forvente at vi

 • møter deg med respekt
 • sørger for at du oppleve tillit og trygghet
 • ivaretar deg i henhold til dine behov      

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • gir oss nødvendig informasjon i god tid
 • merker private eiendeler
 • gir oss beskjed hvis du ikke kommer

Samspill

 • Vi evaluerer innholdet i tjenesten jevnlig, sammen med deg
 • Vi tilbyr å utarbeide individuell plan (IP)
 • Vi deltar på samarbeidsmøter og tiltaksgruppemøter

Praktiske opplysninger

Du må ha bostedsadresse i Oppegård kommune.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Du må betale egenandel for mat og transport til og fra dagtilbudet (samme pris som hvis du reiser kollektivt).

Hvordan få tjenesten?  

 • Du må søke skriftlig til Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU), som også svarer på spørsmål
 • Ved nye henvendelser sender kommunen forvaltningsmelding og innkaller til kartleggingssamtale innen to uker
 • Kommunen fatter vedtak ca. to - fire uker etter kartleggingssamtalen. Vedtaket er normalt for ett år om gangen
 • Kommunen vurderer tjenesten hvis situasjonen endrer seg, og evaluerer tjenesten en gang i året
 • Du kan klage på alle vedtak. Informasjon om hvordan du klager følger med det skriftlige vedtaket

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Kontaktinformasjon

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
Postboks 510
1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede