Barnehagens visjon: Lek, læring og latter – en barnehage full av skatter. 
I Bråten barnehage er vi opptatt av å ha et godt utviklings- og læringsmiljø både for voksne og barn. Gjennom lek og humor vil vi legge et godt grunnlag for både læring og utvikling. Vi vil motivere barna ved å ta tak i deres interesser og gi de en følelse av mestring. Leken er sentral, da dette er barnas sosiale verden hvor de prøver ut sine ferdigheter og utvikler seg.

Satsingsområder

I 2018 ønsker vi å fordype oss i enkelte fagområder over en lengre periode. Vi kommer til å ha ekstra satsning på «kropp, bevegelse, mat og helse» og «natur, miljø og teknologi» i år.
 
Vi skal også ha «voksne skaper vennskap» som et satsningsområde. Den nye rammeplanen understreker personalets ansvar ved å:
  1. Støtte barn slik at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner.
  2. Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler, og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.
  3. Støtte barna å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner.
  4. Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelse og uheldige samspillsmønstre, og legger til rette for livsmestring.
Vi voksne ønsker å videreutvikle vår kunnskap og praksis i forhold til vennskap. Vi kommer til å bruke observasjoner, møter og faglitteratur for å reflektere over hvordan vi best kan støtte barn når de bygger relasjoner med andre barn.